Quy tắc ứng xử

Quận Ba Đình: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử

Trong thời gian qua, Quận ủy Ba Đình đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức tiếp tục quán triệt nội dung 2 bộ Quy tắc ứng xử của TP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để nắm vững, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Quy tắc ứng xử.

Hội nghị về công tác tuyên truyền vận động thực hiện 2 bộ QTƯX trên địa bàn quận.

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội từ quận đến cơ sở đã tích cực triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện và giám sát thực hiện. Lãnh đạo, chỉ đạo UBND quận tổ chức tuyên truyền 02 bộ Quy tắc ứng xử của UBND thành phố đến 112/112 các cơ quan, đơn vị thuộc quận và 3.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn quận. Việc triển khai thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử của thành phố trên địa bàn quận Ba Đình đã được lồng ghép với việc thực hiện Chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020” và Chương trình 13 của Quận ủy Ba Đình về “Huy động nguồn lực phát triển văn hóa – giáo dục, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh nhiệm kỳ 2015-2020”gắn với xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch – Văn minh”.

Kết quả qua gần 03 năm thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn quận bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều phong trào thi đua được duy trì và đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả, tác động sâu rộng đến từng con người, gia đình, cơ quan, đơn vị; Nhận thức và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, thực thi công vụ, trong thời gian làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật đã chuyển biến tích cực. Nội dung các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan của Quận đã được thực hiện nghiêm túc, không có vụ việc vi phạm xảy ra. Văn hóa ứng xử có những chuyển biến rõ nét, được đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Việc tổ chức tuyên truyền Quy tắc ứng xử trong cơ quan đã đến được từng cán bộ công chức (đặt quy tắc ứng xử trên bàn làm việc và đánh giá cán bộ công chức, viên chức hằng tháng); Quy tắc ứng xử nơi công cộng đã đến được các hộ gia đình (gửi tờ rơi, tờ gấp tới từng hộ gia đình, hội nghị tổ dân phố; niêm yết công khai tại trụ sở phường, bản tin của tổ dân phố…) UBND các phường đã phối hợp cùng các đoàn thể, trường học trên địa bàn, tại các cơ quan, đơn vị tuyên truyền tới cán bộ, hội viên, đoàn viên, học sinh và nhân dân biết Quy tắc ứng xử và tham gia thực hiện; đồng thời định hướng cho các đại biểu nội dung tọa đàm thiết thực, bám sát 02 bộ Quy tắc ứng xử của UBND thành phố gắn với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị.

Hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND quận Ba Đình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn những tồn tại hạn chế như: Việc tuyên truyền chưa được rộng khắp, chưa tạo được sức lan tỏa; vẫn còn tình trạng nể nang nhau trong việc phê bình, nhắc nhở khi đồng nghiệp vi phạm quy tắc ứng xử tại cơ quan…; Quy tắc ứng xử nơi công cộng đã triển khai tới từng hộ dân, tuy nhiên chưa chuyển biến rõ ràng; còn có người dân ý thức chưa cao trong việc chấp hành các quy định Nhà nước, vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, xả rác không đúng quy định; có những nội dung không có chế tài để xử phạt nên việc điều chỉnh hành vi chưa hiệu quả…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị từ quận tới cơ sở sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt “Năm Dân vận chính quyền”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố và Quận;Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo vận động nhân dân thực hiện tốt 02 bộ Quy tắc ứng xử; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước gương mẫu thực hiện tại tất cả các điểm công cộng trên địa bàn quận. Cán bộ, công chức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình thực hiện tốt các quy tắc; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội quận tăng cường  tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, hội viên nghiêm túc thực hiện. Cùng với việc tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân; Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử, quy định rõ trách nhiệm và có biện pháp kiên quyết xử lý các công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy tắc ứng xử.

Vũ Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *