Quy tắc ứng xử

Quận Bắc Từ Liêm – điểm sáng của Thành phố về việc tuyên truyền, thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử

Chiều ngày 27/11/2018, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức kiểm tra quận Bắc Từ Liêm về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố năm 2018.

02 quy tắc ứng xử được đặt tại bộ phận một cửa của quận Bắc Từ Liêm.Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố, quận ủy, UBND quận Bắc Từ Liêm đã tập trung tổ chức, kịp thời quán triệt, phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tuyên truyền tới đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng. Quận đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận; đồng thời đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, để quy tắc ứng xử thực sự có hiệu quả.

UBND quận đã ban hành kế hoạch thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố giai đoạn 2018-2020 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử trong thực hiện công vụ, nghiệp vụ và từng bước xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc quận “Kỷ cương – Trách nhiệm – Tận tình – Thân thiện”, góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Các bộ quy tắc ứng xử được triển khai thực hiện gắn với các phong trào, cuộc vận động như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, xây dựng các thiết chế văn hóa và chú trọng đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Nhờ vậy, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn.

Hai bộ quy tắc ứng xử của Thành phố đã được các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, các địa phương trong quận chủ động thực hiện với các biện pháp sáng tạo, hiệu quả. Bên cạnh việc tổ chức, quán triệt nội dung 2 bộ quy tắc ứng xử đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan từ quận đến phường, quận đã chỉ đạo các đơn vị chủ động lồng ghép nội dung của các bộ quy tắc ứng xử với việc thực hiện chuyên đề số 01 của quận ủy về đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt Đảng, sinh hoạt của các tổ chức chính trị – xã hội, coi đây là một tiêu chí để đánh giá, thực hiện kết quả các mặt công tác của công chức, viên chức, người lao động hàng tháng.

Công tác tuyên truyền được đa dạng hóa qua các hội nghị nói chuyện chuyên đề cho nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đội ngũ cán bộ tổ dân phố, đoàn viên, hội viên các hội đoàn thể, các em học sinh trong các trường học…

13/13 phường tổ chức hội nghị tọa đàm nói chuyện chuyên đề để các tầng lớp nhân dân cùng tham gia đóng góp ý kiến, bàn giải pháp thực hiện các quy tắc ứng xử. 2 bộ quy tắc ứng xử được quận và các phường niêm yết tại trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị, điểm sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư, đồng thời hướng dẫn bổ sung đưa vào quy ước tổ dân phố nội dung quy tắc ứng xử nơi công cộng để nhân dân thực hiện.

Quận đã cấp phát 1.200 cuốn sổ tay nội dung quy tắc ứng xử, phát tới 100% cán bộ trong cơ quan hành chính của quận. Bên cạnh đó, quận còn in 25.000 tờ rơi nội dung quy tắc ứng xử nơi công cộng, tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn quận. Đăng tải toàn bộ nội dung, đưa tin thường xuyên về 2 bộ quy tắc ứng xử trên cổng Thông tin điện tử của quận. Mạng lưới đài truyền thanh các phường đã chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng 02 bộ quy tắc ứng xử tới cán bộ nhân dân và cùng giám sát thực hiện. Chính vì vậy, những nội dung của bộ quy tắc ứng xử đã dần thấm sâu vào cuộc sống hàng ngày của người dân trên địa bàn quận.

UBND quận đã tiến hành kiểm tra 11 phòng, ban, đơn vị và 13 phường về thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động; nghiêm túc kịp thời nhắc nhở, phê bình, chấn chỉnh cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm. Việc thường xuyên và đột xuất kiểm tra công vụ về chấp hành thời gian làm việc của công chức, viên chức, người lao động thuộc quận trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa và xử lý giải quyết công việc của các phòng ban chuyên môn đã góp phần chấn chỉnh lề lối làm việc, đạo đức tác phong, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đoàn kiểm tra thực tế tại UBND phường Thụy Phương và phường Quyết Thắng, Đình Chèm và tại UBND quận Bắc Từ Liêm: các phòng làm việc, Bộ phận Một cửa và phòng tiếp công dân.

Tại buổi làm việc, ông Ngô Văn Nam – Trưởng phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội – Trưởng đoàn kiểm tra thay mặt đoàn đánh quận Bắc Từ Liêm là một trong những điểm sáng của Thành phố về việc tuyên truyền, thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử. Qua quá trình kiểm tra và qua báo cáo cho thấy quận đã có sự quan tâm sâu sát đến việc thực hiện 2 bộ quy tắc. Quận đã triển khai quy tắc ứng xử đồng bộ cả hệ thống, có hiệu quả, tạo sự tác động lớn đến xã hội và người dân trên địa bàn. Thời gian tới, quận tiếp tục kiên trì bền bỉ duy trì các hoạt động đã làm trong năm 2018, nhân rộng mô hình gắn biển đồng bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng; chú trọng tuyên truyền quy tắc ứng xử tại các khu chợ, các trường học; tiếp tục tiến hành kiểm tra nhắc nhở, chủ động kiểm tra sâu sát từ trang phục vào đình, đền, việc viết vẽ bậy…

Tiếp thu ý kiến từ đoàn kiểm tra, ông Lưu Ngọc Hà – Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm khẳng định mục tiêu của quận là tạo được tác phong đẹp, khoa học cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động từ đó năng suất công việc được nâng lên, phục vụ người dân được tốt hơn. Và để phong trào thực hiện 02 quy tắc ứng xử không chìm xuống, quận sẽ dành sự quan tâm hơn nữa về nguồn lực; đồng thời quận sẽ chủ động kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử các phường… Ông cũng tin rằng, bộ quy tắc ứng xử sẽ góp phần xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Thanh Hằng

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *