Văn hóa cơ sở

Quận Cầu Giấy hướng dẫn công tác văn hóa văn nghệ trên địa bàn năm 2020

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước và Thủ đô. Để tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của đất nước, Thủ đô, Ban Tuyên giáo Quận ủy Cầu Giấy vừa ban hành Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ trên địa bàn quận năm 2020.

Quận Cầu Giấy tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô.

Theo đó, quận đề ra các nhiệm vụ cụ thể: Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ các lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô và quận trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Quận ủy và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, trọng tâm là: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 60 năm kết nghĩa Hà Nội – Huế – Sài Gòn, 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các ngày kỷ niệm, hoạt động văn hóa khác của ngành, đơn vị trên địa bàn quận. Nâng cao công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng di tích, nơi thờ tự, không gian lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan…Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử của thành phố, tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội và các hoạt động văn hóa, văn nghệ…

Nội dung các chương trình, hoạt động văn hoá, văn nghệ thể hiện những giá trị tốt đẹp của mảnh đất “Ngàn năm văn hiến”, “Thành phố Vì hòa bình”; phản ánh sinh động quá trình 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội (2011 – 2020); 12 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội ; ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, Thủ đô Hà Nội, quận Cầu Giấy; ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; thể hiện ý chí bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới của Tổ quốc.

Ban Tuyên giáo Quận ủy Cầu Giấy đề nghị các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện Hướng dẫn và báo cáo kết quả hoạt động hàng quý về Ban Tuyên giáo Quận ủy để tổng hợp, báo cáo Thường trực Quận ủy.

Khánh Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *