Đấu thầu mua sắm công

706/QĐ-SVHTT ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Nhạc cụ của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long Hà Nội

Văn bản đính kèm:

Tải về