Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
Trình tự thực hiện
– Định kỳ hằng năm hoặc trên cơ sở căn cứ vào số lượng người đăng ký thi lấy Chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình; Chứng chỉ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội thông báo ít nhất trên một tờ báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương trong ba số liên tiếp về việc tổ chức thi và lập danh sách những người có điểm thi đạt yêu cầu đề nghị Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cấp Chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc; Chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.
– Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội thành lập hội đồng thi và đánh giá kết quả thi.
– Cá nhân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình gửi hồ sơ đăng ký tham dự kỳ thi tới Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội để tham gia kỳ thi do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức.
– Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội lập danh sách những người có điểm thi đạt yêu cầu đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình.
– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo kết quả kiểm tra, người dự kiểm tra có quyền yêu cầu Hội đồng kiểm tra phúc tra hoặc gửi khiếu nại về kết quả kiểm tra tới Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội.
Lĩnh vực

Gia đình

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Văn hóa và Thể theo

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Biểu mẫu, tờ khai cần hoàn thành
 

a. Thành phần hồ sơ:
1. Đơn đăng ký tham dự kiểm tra;
2. Giấy xác nhận đã qua khóa đào tạo tập huấn nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình;
3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan nơi người đó công tác hoặc của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú;
4. 02 ảnh cỡ 3x4cm.
b. Số lượng hồ sơ: Không quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội số 47 Hàng Dầu – Hà Nội

Thời hạn giải quyết

Không quy định.

Lệ phí

Không

Kết quả việc thực hiện TTHC
Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình.
Căn cứ pháp lý
– Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
– Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.
Yêu cầu điều kiện
Cá nhân phải có điều kiện: – Có Giấy chứng nhận đã qua đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình; – Đạt điểm tối thiểu là 50 điểm trở lên trong thang điểm 100 của mỗi môn thi do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức.
Văn bản đính kèm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *