Lĩnh vực gia đình

Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Thủ tục Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình
Trình tự thực hiện
– Nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình bị mất thẻ, bị rách hoặc hư hỏng thẻ, nộp hồ sơ cho Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.
– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có trách nhiệm cấp lại Thẻ cho nhân viên tư vấn.
Lĩnh vực

Gia đình

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Văn hóa và Thể thao

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Biểu mẫu, tờ khai cần hoàn thành
Đơn đề nghị cấp lại thẻ nhân viên tư vấn (Mẫu số M9b1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL)

a. Thành phần hồ sơ:
1. Đơn đề nghị cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn;
2. Thẻ cũ (trong trường hợp thẻ bị rách hoặc hư hỏng);
3. Bản sao Giấy Chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.
4. 02 ảnh cỡ 3 x 4cm.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi Bưu điện cho Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội nơi cấp Thẻ.
Thời hạn giải quyết
Thời gian thực hiện là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí
Không quy định lệ phí trong các văn bản.
Kết quả việc thực hiện TTHC
Thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (cấp lại).
Căn cứ pháp lý

– Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007.
– Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
– Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.
– Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.

Yêu cầu điều kiện

Không

Văn bản đính kèm
Gửi phản hổi