Kết quả công tác Văn hóa và Thể thao 9 tháng đầu năm 2019

1. Các nội dung, nhiệm vụ thực hiện chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” được tập trung triển khai thực hiện. Sở đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, phân loại cán bộ hằng tháng; ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2019; rà soát, bổ sung hoàn thiện Quy chế làm việc của Sở. Các nội dung, nhiệm vụ Bộ VHTTDL, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố chỉ đạo luôn được Sở triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc.

2. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến rõ nét. Hiện nay, Sở có 75/88 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Trong 9 tháng đầu năm 2019, Sở tiếp nhận và giải quyết 1.800 hồ sơ thủ tục hành chính (trong đó có 583 hồ sơ thông báo về quảng cáo; 1.217 hồ sơ thủ tục hành chính khác). Chỉ số Cải cách hành chính của Sở tăng 2 bậc, từ vị trí số 14/22 lên xếp vị trí số 12/22 Sở, ngành, cơ quan của Thành phố.

3. Hoàn thành tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 04 của Thành ủy về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020”: Tham mưu Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện; chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chương trình và các chỉ tiêu, dự án, đề án tại 12 Sở, ngành, quận, huyện. Xây dựng, hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy phục vụ công tác xây dựng văn kiện Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố.

Nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, trọng tâm là tuyên truyền, thực hiện 02 Quy tắc ứng xử được triển khai với nhiều hình thức, mô hình đổi mới, sáng tạo ngay từ những ngày tháng đầu của năm 2019, đặc biệt trong việc tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Thành phố đã ban hành, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 25/02/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc nâng cao trách nhiệm tinh thần mến khách, thân thiện, phát huy niềm tự hào của nhân dân Thủ đô trong công tác tổ chức phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên lần thứ 2 tại Hà Nội. Tổ chức triển khai thực hiện 10 mô hình về thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các quận, huyện, thị xã.

Hoàn thành nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học “Đánh giá sự phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đảm bảo an sinh xã hội nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

4.   Ngành đã tham mưu, trình UBND Thành phố đúng tiến độ các Kế hoạch, Báo cáo trong Chương trình công tác, Chương trình hành động của UBND Thành phố, Chương trình công tác của Thành ủy. Tham mưu UBND Thành phố một số nội dung quan trọng như: Đề xuất Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám; hoàn thiện Hồ sơ trình UNESCO đề cử Hà Nội tham gia mạng lưới các “Thành phố sáng tạo” năm 2019.

5.   Công tác quản lý hoạt động quảng cáo, dịch vụ văn hóa tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo, hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, karaoke, vũ trường; hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn Thành phố.

6.   Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 9 tháng năm 2019, Thanh tra Sở đã kiểm tra các cơ sở, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 168 trường hợp vi phạm; tháo dỡ 9.750 băng rôn, phướn, tờ rời quảng cáo vi phạm; đặc biệt, Sở đã đôn đốc các quận, huyện, doanh nghiệp tháo dỡ, xử lý 92/107 bảng quảng cáo (toàn bộ nội dung quảng cáo và khung bảng) bên hông tường, nóc tòa nhà vi phạm tại các quận, huyện trên địa bàn Thành phố trong dịp diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên lần thức hai. Kiểm tra, xử lý kịp thời những vi phạm trong hoạt động văn hóa, quảng cáo nhạy cảm trên địa bàn Thành phố.

7.   Kết quả hoạt động sự nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao:

– Hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tiếp tục ổn định; việc tu bổ, tôn tạo di tích được quan tâm; những vụ việc vi phạm trong quản lý về di sản ngày càng giảm, được phát hiện, xử lý, giải quyết kịp thời; hạn chế điểm nóng vi phạm về di tích. Hoàn thành công tác kiểm tra, khảo sát hiện trạng 149 di tích đã xếp hạng, di tích cách mạng kháng chiến có giá trị tiêu biểu xuống cấp nặng tại 22 quận, huyện, thị xã. Các di tích, danh thắng do Sở VHTT trực tiếp quản lý (Nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn và các di tích cách mạng kháng chiến) đã đón tiếp, phục vụ gần 2,5 triệu lượt khách. Công tác vinh danh các nghệ nhân trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể được quan tâm: Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng (43) nghệ nhân trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể được Nhà nước phong tặng năm 2019 (Nghệ nhân nhân dân – 07), Nghệ nhân ưu tú – 36); 01 nghệ nhân được truy tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú).

–  Công tác xây dựng Nếp sống văn hóa cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được quan tâm tổ chức thực hiện. Năm 2019, công tác tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn Thành phố có nhiều chuyển biến; cơ bản, các lễ hội đã diễn ra vui tư­ơi, an toàn, văn minh.

–  Công tác gia đình được tổ chức thực hiện thông qua các hoạt động từ cơ sở, trọng tâm xây dựng gia đình no ấm, gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực, bạo hành gia đình thông qua các hoạt động: Kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc; Ngày gia đình Việt Nam năm 2019; các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”. Tổ chức triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại quận Thanh Xuân, huyện Ba Vì.

– Các hoạt động chào mừng kỷ niệm sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô được chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức an toàn, hiệu quả, trong đó có 03 Lễ kỷ niệm cấp quốc gia do Trung ương giao thành phố Hà Nội là cơ quan chủ trì tổ chức: 130 năm Ngày sinh Trưởng ban Thường trực Quốc hội Nguyễn Văn Tố; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người; 130 năm Ngày sinh Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn. 02 Lễ kỷ niệm cấp Thành phố: 1080 năm Ngô Quyền xưng Vương, định đô ở Cổ Loa; 20 năm Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”.

– Hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo hạt nhân văn hóa, văn nghệ cho cơ sở. Phong trào văn hóa, văn nghệ tại các quận, huyện, thị xã ngày càng được quan tâm; tổ chức 05 liên hoan nghệ thuật quần chúng; đạt 05 huy chương tại Hội thi Múa không chuyên toàn quốc – Ninh Thuận 2019.

– Số lượng các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tăng với hơn 2.000 buổi biểu diễn nghệ thuật do các Nhà hát thuộc Thành phố tổ chức, phục vụ gần 700.000 lượt khán giả; 222 chương trình biểu diễn nghệ thuật của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị được cấp phép và tiếp nhận biểu diễn tổ chức trên địa bàn Thành phố; 5.066  buổi chiếu phim tại các rạp do Sở quản lý và các huyện, thị xã vùng sâu, vùng xa phục vụ gần 867.000 lượt khán giả; các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tổ chức 103 hoạt động, sự kiện tại đơn vị; phối hợp, hướng dẫn tổ chức 139 sự kiện, chương trình (trong đó có 13 sự kiện quốc tế, 04 sự kiện của các tỉnh, thành phố) tại khu vực không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Thành phố Hà Nội có 32 nghệ sỹ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân (05), Nghệ sỹ ưu tú (26). Đạt được thành tích cao tại các Liên hoan, cuộc thi nghệ thuật: Đứng thứ Nhất toàn Đoàn tại Liên hoan sân khấu quốc tế Pohang Bada (Hàn Quốc); huy chương vàng vở diễn tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2019…

– Chất lượng, quy mô của các hoạt động văn hoá, văn nghệ tiếp tục được đổi mới, mở rộng và nâng cao, trong đó nhiều sự kiện đã để lại dấu ấn đối với nhân dân, du khách trong nước, quốc tế tới Thủ đô như: Lễ hội hoa Anh đào năm 2019; Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2019… Tổ chức hiệu quả hoạt động giới thiệu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực của thành phố Hà Nội tại các sự kiện chính trị lớn trong nước, quốc tế như: Trong chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội tại nước Cộng hòa Pháp; tại Hội nghị thượng định Mỹ – Triều Tiên lần thứ hai…

–  Dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội được tích cực triển khai thực hiện. Bảo tàng Hà Nội, bên cạnh việc tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ dự án trưng bày Bảo tàng và sưu tầm, trưng bày, bảo quản hiện vật, đã duy trì mở cửa thường xuyên, đón tiếp gần 81.000 lượt khách tham quan, nghiên cứu, học tập; tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện lớn của Thành phố.

–  Công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan có nhiều đổi mới, trọng tâm, trọng điểm, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, được thực hiện đồng bộ từ Thành phố đến cơ sở góp phần làm đẹp cảnh quan, mỹ quan đường phố Thủ đô. Công tác đưa tin, tuyên truyền về các hoạt động, sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô, về Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy được tiến hành kịp thời.

–  Công tác Thư viện triển khai đồng bộ các hoạt động chuyên môn: Phục vụ tại chỗ 337.080 lượt bạn đọc. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trưng bày, giới thiệu sách; Hội thi Tuyên truyền giới thiệu sách thiếu nhi – hè 2019; luân chuyển sách đến 75 thư viện, tủ sách cơ sở; phục vụ thư viện lưu động tại 17 điểm trường tại các huyện ngoại thành Hà Nội.

8.   Lĩnh vực Thể dục, thể thao:

* Thể dục, thể thao quần chúng:

–  Sở đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, đoàn thể của Thành phố tổ chức các hoạt động phát triển phong trào thể dục, thể thao cho các đối tượng, tầng lớp Nhân dân: Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại các quận, huyện, thị xã và cấp Thành phố; Giải chạy báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 – vì hòa bình; Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019…; tham mưu UBND Thành phố tổ chức phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước 2019.

–  Tổ chức 33 hoạt động, giải thi đấu thể thao quần chúng với 9.929 lượt vận động viên tham dự, trao 2.695 bộ huy chương (769 HCV, 747 HCB, 1.179 HCĐ). Tham gia thi đấu 09 giải thể thao quần chúng toàn quốc; đăng cai 08 giải thể thao quần chúng toàn quốc. Từ 01/01 đến ngày 15/9/2019, trên địa bàn Thành phố có thêm 160 cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động thể dục, thể thao đủ điều kiện được cấp phép hoạt động phục vụ nhân dân luyện tập, nâng cao sức khỏe.

* Thể thao thành tích cao:

–  Thể thao thành tích cao đạt được 2.198 huy chương (1.928 huy chương trong nước, 270 huy chương quốc tế), trong đó, các môn thể thao trong chương trình thi đấu Olympic, ASIAD: Taekwondo, Cử tạ, Bắn cung, Điền kinh, Karate… duy trì sự ổn định, đạt được nhiều thành tích cao tại các giải thi đấu toàn quốc, quốc tế, trong đó có những huy chương vàng tại các giải vô địch thể giới: Huy chương vàng tại Giải Vô địch Thế giới Muay năm 2019; huy chương vàng Giải Võ thuật thế giới tại Hàn Quốc… Đăng cai tổ chức 12 giải thể thao chuyên nghiệp toàn quốc với sự tham dự của trên 3.000 vận động viên.

–  Công tác chuẩn bị tổ chức Giải đua xe Công thức 1 tại Hà Nội năm 2020 được tập trung triển khai thực hiện; đường đua xe Công thức 1 đã được khởi công; kế hoạch chi tiết tổ chức Giải đua được triển khai xây dựng. Tham mưu UBND Thành phố trình Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Giải đua. Sở đã chủ động phối hợp Tổng cục Thể dục thể thao thực hiện khảo sát, rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất thể dục, thể thao phục vụ công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 năm 2021.

–  Công tác giảng dạy, học tập tại trường Phổ Năng khiếu TDTT Hà Nội  triển khai công tác tổ chức giảng dạy, học tập đúng, đủ thời lượng, chương trình học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 cho 1.421 học sinh toàn trường ở cả 3 cấp học; thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm học 2019 – 2020.

–   Các hoạt động động nghiệp vụ tổng hợp được thực hiện đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra. Công tác thi đua – khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng quy định góp phần động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực, cố gắng trong quá trình thực thi công vụ.

 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO HÀ NỘI

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *