Thi đua khen thưởng

Khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích tham gia tổ chức liên hoan Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2015