Thông báo

Xin ý kiến về Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020,định hướng đến năm 2050

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng truy cập:

http://sovhtt.hanoi.gov.vn/hoi-dap/

1.CV 85 TB SVHTT

1Tai liệu

 

Văn bản đính kèm:

Tải về