Thông báo

Lệnh báo động lũ tại Kim Quan số 10/L-BCH hồi 19h00 ngày 21/7/2017

Văn bản đính kèm:

Tải về