Đấu thầu mua sắm công

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói: Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với lĩnh vực cấp phép nghệ thuật biểu diễn, cấp phép cho triển lãm”

Văn bản đính kèm:

Tải về