Đấu thầu mua sắm công

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói: Xây dựng cổng thông tin đối ngoại tích hợp với cổng thông tin điện tử

Văn bản đính kèm:

Tải về