Thông báo

Thông báo tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2016

Văn bản đính kèm:

Tải về