Thủ tục Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Thủ tụcThủ tục Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
Trình tự thực hiện
1.Mục đích:

Quy định rõ ràng, cụ thể về trình tự, hồ sơ, thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

2.Phạm vi:

Áp dụng đối với Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

3.Nội dung quy trình
3.1Cơ sở pháp lý
 1.     Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019.

2.     Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

3.     Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách,giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.

4.     Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020  thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3.2Thành phần hồ sơBản chínhBản sao
1.Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện (Mẫu M02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.x 
2Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền x
3.3Số lượng Hồ sơ
 01 bộ
3.4Thời gian xử lý hồ sơ
 Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ

– Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thư viện đặt trụ sở.

– Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.

3.5Nơi tiếp nhận và trả kết quả
 Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện
3.6Lệ phí
 Không quy định
3.7Quy trình xử lý công việc
TTTrình tựTrách nhiệmThời gianBiểu mẫu/kết quả
B1Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ: hướng dẫn tổ chức/công dân hoàn thiện hồ sơ theo quy định

+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn thẩm định

 

Tổ chức/công dân

Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện

 

 

 

½ ngày

Thành phần hồ sơ theo mục 3.2

Giấy tiếp  nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B2Phân công công việc cho chuyên viên phòng VHTT thụ lý hồ sơLãnh đạo Phòng VHTT1 ngày 
B3Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ căn cứ các văn bản pháp quy, quy định, hướng dẫn… tiến hành thẩm định:

Nếu hồ sơ không đủ điều kiện: Trong vòng 10 ngày chuyên viên thụ lý hồ sơ dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng/ trình UBND huyện thông báo cho tổ chức/công dân biết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nêu rõ lý do)

– Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: Hoàn thiện hồ sơ, dự thảo tờ trình, trình lãnh đạo Phòng xem xét

 

 

 

 

Chuyên viên Phòng VHTT

 

 

 

 

7 ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ trình;

Văn bản trả 1ời tổ chức/công dân trường hợp không đồng ý nêu rõ lý do

B4Lãnh đạo phòng kiểm tra ký xác nhận hồ sơ trình lãnh đạo UBND quận/huyện phê duyệtLãnh đạo Phòng VHTT 

1 ngày

B5Xem xét và ký duyệtLãnh đạo UBND quận/huyện 5 ngày
B6Tiếp nhận kết quả từ lãnh đạo

– Hoàn thiện hồ sơ vào sổ theo dõi

– Lưu hồ sơ

 

Chuyên viên Phòng VHTT

 

 

½ ngày

 

 

B7Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức/công dânBộ phận tiếp nhận và trả kết quả
4.Biểu mẫu
1Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện (Mẫu M02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018

(Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ; Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ).

Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Đối tượng thực hiện
Biểu mẫu, tờ khai cần hoàn thành
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Lệ phí
Kết quả việc thực hiện TTHC
Căn cứ pháp lý
Yêu cầu điều kiện
Văn bản đính kèm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *