Thông báo

Trả lời công văn số 3713/SVHTT-TCPC của Sở Văn hóa và Thể thao về 02 trường hợp trong danh sách tuyển dụng đặc cách được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định 6679/QĐ-UBND

2562 SNV