Nếp Sống văn hoá

Quận Thanh Xuân: Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư.

UBND quận Thanh Xuân giao phòng Văn hóa và Thông tin quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND quận triển khai thực hiện pháp luật về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của địa phương…

Thực hiện Nghị định 61/2023/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư, vừa qua UBND quân Thanh Xuân đã ban hành Kế hoạch số 1640/UBND-VH&TT về việc thực hiện hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư.

Theo đó, UBND quân Thanh Xuân yêu cầu việc triển khai xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước phải đảm bảo tuân thủ Nghị định 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư.

UBND quận Thanh Xuân giao phòng Văn hóa và Thông tin quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND quận triển khai thực hiện pháp luật về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của địa phương; rà soát, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn quận.

UBND quận Thanh Xuân yêu cầu các đơn vị liên quan và UBND 11 phường chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến Nghị định 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo có liên quan bằng nhiều hình thức thiết thực, phong phú đảm bảo sâu rộng tới hệ thống chính trị, khu dân cư, tổ dân phố và toàn thể Nhân dân trên địa bàn biết, tham gia thực hiện.

Ngoài ra, UBND quận Thanh Xuân giao các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc quận căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động phối hợp với phòng  Văn hóa và Thông tin quận hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng hương ước, quy ước phù hợp với lĩnh vực được giao quản lý.

Những năm qua, quận Thanh Xuân là một trong những địa phương của Hà Nội làm tốt việc xây dựng và triển khai thực hiện, đưa hương ước, quy ước vào cuộc sống.

Thanh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *