Tin tức - Sự kiện

Quyết tâm cao của ngành Văn hóa và Thể thao Thủ đô trong năm 2017

Năm 2017, ngành Văn hóa và Thể thao Thủ đô quyết tâm thực hiện tốt những vụ trọng tâm của toàn ngành.

Năm 2017, năm “Kỷ cương hành chính” của Thủ đô; năm thứ hai thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới chỉ đạo, điều hành; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, với tinh thần “Đoàn kết, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả”, ngành Văn hóa và Thể thao Thủ đô quyết tâm thực hiện tốt những vụ trọng tâm sau:

Sở VV&TT sẽ tích cực triển khai thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử tại địa điểm công cộng trên địa bàn Hà Nội. Bộ Quy tắc được đưa vào thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, trọng tâm là xây dựng phong cách ứng xử của người Hà Nội - Kẻ Chợ. Ảnh: Blog Designer
Sở VH&TT sẽ tích cực triển khai thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử tại địa điểm công cộng trên địa bàn Hà Nội. Bộ Quy tắc được đưa vào thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, trọng tâm là xây dựng phong cách ứng xử của người Hà Nội – Kẻ Chợ. Ảnh: Blog Designer

1. Cải cách hành chính, thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả của cán bộ tại đơn vị trong thực thi nhiệm vụ.

2. Tiếp tục thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố.

4. Chương trình 04-Ctr/TU: Tiến hành khảo sát mô hình, kinh nghiệm ở nước ngoài. Tổ chức hội nghị Tổng kết của Ban Chỉ đạo Chương trình 04 năm 2017.

5. Tiếp tục thực hiện Đề án khảo sát, đánh giá và đề xuất mô hình hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố (triển khai và nhân rộng).

6. Tuyên truyền, triển khai thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử tại địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố và trong cơ quan, đơn vị hành chính thành phố Hà Nội.

7. Tổ chức các hoạt động thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

8. Triển khai thực hiện Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 sau khi được UBND Thành phố phê duyệt.

9. Nâng cao chất lượng của các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao mới để trở thành các sự kiện văn hóa, thể thao lớn, tiêu biểu, đặc trưng của Thủ đô.

10. Duy trì, phát triển thể thao quần chúng; tăng cường xã hội hóa lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài trời để phục vụ nhân dân rèn luyện, nâng cao sức khỏe. Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ IX năm 2017.

Người dân hào hứng với máy tập thể dục công cộng
Người dân hào hứng với máy tập thể dục công cộng. Ảnh: thanhnien.vn

11. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các môn thể thao thế mạnh của Hà Nội và Việt Nam, lấy đấu trường Olympic làm mục tiêu chính để phấn đấu nâng cao thành tích thi đấu ở các kỳ Olympic, ASIAD, SEA Games. Triển khai kế hoạch chuẩn bị tổ chức và lực lượng vận động viên tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8 và SEA Games 31.

12. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, trùng tu tôn tạo di tích, thể dục thể thao, thực hiện chủ trương nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân cùng tham gia vào sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao của Thủ đô.

13. Tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong nước, quốc tế.

14. Triển khai việc sắp xếp, tinh giản bộ máy cán bộ, công chức, viên chức thực hiện Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của UBND Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Tổ chức thực hiện tốt công tác Đảng, Đoàn thể.

Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả mà ngành văn hóa – Thể thao đã đạt được trong năm vừa qua; đồng thời, đánh giá cao một số lĩnh vực như việc thực hiện các thiết chế văn hóa; thanh tra, kiểm tra liên ngành; công tác quản lý di tích; đặc biệt là công tác truyên truyền, cổ động trực quan một cách trọng tâm, trọng điểm vào các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước… đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cũng đã đề nghị ngành Văn hóa – Thể thao tiếp tục khai thác có hiệu quản hơn nữa các thiết chế văn hóa; chú trọng đầu tư, xây dựng nhà văn hóa, các điểm sinh hoạt công cộng văn hóa, thể thao cấp cơ sở nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của nhân dân. Cùng với đó, Phó Chủ tịch đề nghị rà soát lại chất lượng xây dựng mô hình văn hóa, gắn các mô hình văn hóa với 2 bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và nơi công sở sắp ban hành…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý pgast biểu tại Hội nghị Triển khai công tác Ngành Văn hóa - Thể thao Hà Nội năm 2017
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý phát biểu tại Hội nghị Triển khai công tác Ngành Văn hóa – Thể thao Hà Nội năm 2017

Cùng với các lĩnh vực chuyên ngành, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh ngành đặc biệt chú trọng hơn nữa vào một số nhiệm vụ chung mà ngành Văn hóa – Thể thao đã đề ra trong năm 2017 bao gồm: triển khai thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử tại địa điểm công cộng trên địa bàn Thành phố và trong cơ quan, đơn vị hành chính của TP Hà Nội; triển khai thực hiện Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; khảo sát mô hình, kinh nghiệm ở nước ngoài nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình 04 của Thành ủy…

Bảo Hân

(Mask)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *