Di sản – Bảo tồn

Siết chặt quản lý hiện vật và tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử – văn hóa

Hà Nội là địa phương có số lượng di tích lớn nhất cả nước với 5.922 di tích, trong đó có 01 di tích được công nhận Di sản thế giới, 18 di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích lịch sử cách mạng kháng chiến, 1.804 đình, 2.007 chùa và hàng nghìn các […]

Hà Nội là địa phương có số lượng di tích lớn nhất cả nước với 5.922 di tích, trong đó có 01 di tích được công nhận Di sản thế giới, 18 di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích lịch sử cách mạng kháng chiến, 1.804 đình, 2.007 chùa và hàng nghìn các loại di tích khác nhau. Với số lượng di tích đứng đầu cả nước đã đặt ra cho công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực di sản văn hoá của Thủ đô không ít khó khăn, bất cập. Đặc biệt trong thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát, nhiều địa phương để xảy ra tình trạng mất cắp di vật, hiện vật.

Ngày 13/3, chùa Bối Khê (huyện Thanh Oai) bị kẻ gian phá cửa, lấy pho tượng Thích Ca Đản Sinh bằng đồng màu đen đặt tại ngôi Tam Bảo. Ảnh: Internet.

Trước thực trạng trên, nhằm thực hiện tốt công tác quản lý về bảo vệ, phòng, chống mất cắp di vật, hiện vật và ngăn chặn tình trạng xây dựng, phục dựng, tu bổ, tôn tạo không phép, trái phép tại các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn thành phố, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao nghiêm túc thực hiện quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chỉ đạo sát sao, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về di sản văn hóa theo nhiệm vụ được phân công, phân cấp; không để tái diễn và xảy ra hiện tượng mất cắp di vật, hiện vật và tình trạng xây dựng, phục dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo không phép, sai phép tại các di tích trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện, thị xã, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tiếp tục rà soát, kiểm tra, xây dựng kế hoạch hằng năm hỗ trợ chống xuống cấp các di tích có giá trị về kiến trúc nghệ thuật, có giá trị đặc trưng, tiêu biểu của UBND thành phố về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa, quản lý lễ hội trên địa bàn thành phố.

Sở Văn hoá và Thể thao là đơn vị đầu mối tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND Thành phố trong việc xử lý, rà soát, đôn đốc, khắc phục tình trạng mất cắp di vật, hiện vật; xây dựng, phục dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo không phép, sai phép. Hằng năm xây dựng kế hoạch phối hợp với Cục Di sản văn hoá – Bộ VHTTDL, Ban Tôn giáo Thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn công tác quản lý và phát huy giá trị di tích trên địa bàn Thành phố. Đồng thời có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với tổ chức, cá nhân làm tốt công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích; có hình thức kiểm điểm trách nhiệm với những tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng nêu trên đúng quy định của pháp luật và Thành phố.

Công văn cũng nêu rõ, UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý nhà nước trong công tác quản lý di sản văn hóa trên địa bàn; chỉ đạo các phòng ban chức năng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát, tăng cường công tác quản lý, thực hiện việc rà soát, khắc phục, không để xảy ra tình trạng mất cắp di vật, hiện vật; xây dựng, tu bổ, tôn tạo không phép, sai phép; hướng dẫn các Ban quản lý di tích cơ sở, Tiểu ban bảo vệ di tích xã, phường, thị trấn trong việc kiêm nhiệm, kiện toàn tổ chức quản lý, hoàn thiện phương án bảo vệ, tập huấn các quy định về an ninh, phòng chống cháy nổ, đảm bảo tốt công tác trông coi, bảo vệ, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy tại các di tích.

Bên cạnh đó, các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện rà soát, kiểm kê, thống kê, vẽ sơ đồ bài trí di vật, hiện vật, bổ sung khắc phục hồ sơ còn hạn chế tại các di tích trên địa bàn quản lý, nhất là các di tích xếp hạng từ năm 2010 trở về trước, làm cơ sở cho công tác bảo vệ, bảo quản di vật, hiện vật theo đúng quy trình, đảm bảo tính khoa học.

Khi xảy ra tình trạng mất cắp di vật, hiện vật; xây dựng, phục dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo không phép, sai phép tại các di tích, UBND cấp huyện phải báo cáo ngay UBND thành phố. Sau năm 5 ngày làm việc, địa phương nơi để xảy ra tình trạng mất cắp di vật, hiện vật; xây dựng, phục dựng, tu bổ, tôn tạo không phép, sai phép không báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp thì Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố theo quy định.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo thành phố phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức tôn giáo, chức sắc tôn giáo, nhà tu hành đang trụ trì (hoặc trông nom) các cơ sở tôn giáo (chùa) thực hiện đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và quy định pháp luật liên quan, không để xảy ra việc xây dựng không phép, sai phép; đồng thời, tham mưu UBND thành phố xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khi tự ý xây dựng, phục dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo không phép, sai phép, tránh tình trạng đánh mất phong cách kiến trúc truyền thống, làm biến dạng kiếu thức, sắc thái tại các di tích (nếu có)…

Thanh tra thành phố phối hợp với Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Thanh tra liên ngành các quận, huyện, thị xã, tổ chức thanh tra các trường hợp xây dựng, phục dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo không phép, sai phép tại các di tích, xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng nêu trên tại các di tích trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ, Cơ quan cảnh sát điều tra các quận, huyện, thị xã phối hợp thực hiện công tác điều tra, trấn áp, khắc phục, không để xảy ra và tái diễn tình trạng mất cắp di vật, hiện vật tại các di tích trên địa bàn quản lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục rà soát, kiểm tra, bàn giao số liệu đạc họa bản đồ theo kế hoạch của UBND thành phố; đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố, phục vụ việc khoanh vùng bảo vệ di tích trong quá trình xếp hạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tránh tình trạng chồng chéo, chậm tiến độ, ảnh hưởng tới tiến độ, chất lượng công việc và kế hoạch.

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp, kiểm tra, quản lý di vật, hiện vật; công tác xây dựng, phục dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo tại các di tích trên địa bàn thành phố.

Hồng Vân

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *