Tin ngành

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  cũng được Sở thực hiện đồng bộ trong công tác thi đua khen thưởng, chi tiêu nội bộ, chi nghiệp vụ, tổ chức hội nghị, sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực.

Với cơ cấu tổ chức gồm 9 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 16 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, những năm qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã không ngừng nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao; tổ chức được nhiều sự kiện văn hóa, thể thao mang tầm quốc tế; giữ vững vị thế dẫn đầu về thể thao thành tích cao; ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của ngành văn hóa và thể thao trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Đạt được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, nhất quán, xuyên suốt và không ngừng đổi mới của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở trên tất các mặt công tác, các lĩnh vực hoạt động, trong đó có công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, với phương châm lấy phòng ngừa là chính, trên cơ sở xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là đơn vị đa ngành, đa lĩnh vực, với những đặc thù riêng, chiếm số lượng không nhỏ là các nghệ sỹ, vận động viên- những người thường xuyên đi lưu diễn, thi đấu ở nhiều tỉnh, thành trong nước và quốc tế. Để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã tập trung lãnh đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức như: Tổ chức học tập các chuyên đề hàng năm; tổ chức các hội thi; xây dựng mô hình “Dân vận khéo”; vận động cán bộ, đảng viên nêu gương trong thực hiện 2 Quy tắc ứng xử do Thành phố ban hành, gắn với thực hiện Đề án Văn hóa công vụ… Qua đó đã tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, nâng cao vai trò nêu gương đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử trong giao tiếp, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được triển khai bài bản, hiệu quả. Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ của Sở đã bổ sung, sửa đổi các nội quy, quy chế phù hợp với quy định và tình hình thực tiễn. Công tác tuyển dụng, quy hoạch đào tạo, bổ nhiệm, nâng ngạch, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật, hưu trí và các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, đảm bảo dân chủ, đúng quy định. Thực hiện công khai, dân chủ về quy trình bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ; tổ chức hiệu quả hội nghị công chức, viên chức hàng năm; thực hiện tốt chế độ tiếp công dân; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính, công tác tổ chức cán bộ, thủ tục hành chính, cũng như trong kê khai tài sản, thu nhập cá nhân đối với người thuộc diện phải kê khai.

Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở triển khai thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng đối với các chi bộ trực thuộc, qua đó phát hiện, chấn chỉnh kịp thời việc thực hiện các quy định, quy chế; nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong toàn Sở. Bên cạnh đó, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  cũng được Sở thực hiện đồng bộ trong công tác thi đua khen thưởng, chi tiêu nội bộ, chi nghiệp vụ, tổ chức hội nghị, sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực.

Năm 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; năm thành phố Hà Nội thực hiện chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; cũng là năm Hà Nội cùng cả nước phải tập trung nguồn lực cao hơn  để thực hiện nhiệm vụ kép là vừa  phòng, chống dịch bệnh COVID -19, vừa phát triển kinh tế – xã hội. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác, trong đó chú trọng thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, với trọng tâm là công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở có trình độ chuyên môn, kiến thức, năng lực, vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, tác phong, có uy tín lãnh đạo và gần gũi Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà ngành Văn hóa và Thể thao đề ra.

                                                                                        Hà Phương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *