Tin ngành

Sở VHTT Hà Nội tăng cường thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính

Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Kế hoạch số 171/KH-SVHTT, ngày 29/3/2022 về việc thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2022.

Các hoạt động được triển khai nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến tới các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác CCHC năm 2022, đó là cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước. Tạo cơ hội cho mọi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp được tiếp cận đẩy đủ, chính xác, minh bạch thông tin về công tác CCHC; tạo đồng thuận trong xã hội đối với công tác CCHC, nâng cao sự hài lòng của ngươi ân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước.

Đăng tải thông tin cấp phép trên Cổng Thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Để đảm bảo yêu cầu đặt ra, Sở phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu cụ thể, đó là: Mức độ hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan Sở đạt tối thiểu 90%. Có 50% thủ tục hành chính (TTHC)  của Sở cung cấp mức độ 3 và 4 được tích hợp với cổng dịch vụ công Quốc gia theo chỉ đạo của Thành phố. Phấn đấu thực hiện 100% số hồ sơ TTHC được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn, 100% kết quả xử lý hồ sơ TTHC được đồng bộ đầy đủ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; 30% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ; 100% người dân chưa có danh tính điện tử khi thực hiện TTHC tại bộ phận một cửa được cấp danh tính điện tử theo chỉ đạo của Thành phố.

Thực hiện thanh toán trực tuyến trên cổng DVCQG trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công tối thiểu 30%; tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trên Cổng DVCQG đạt tối thiểu 60% theo chỉ đạo của Thành phố. Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đạt 100%.

Thực hiện số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC theo chỉ tiêu hàng năm. Tối thiểu 50% tổng số TTHC liên thông qua rả soát được đơn giản hóa. 100% cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về văn hóa giao tiếp, ứng xử, kỹ năng giải quyết công việc, trong đó có ít nhất 30% số cán bộ, công chức, viên chức được được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến; 100% lãnh đạo của các phòng chuyên môn của Sở, được quán triệt, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức đầy đủ về công tác CCHC của Thành phố, đặc biệt là việc cải thiện, nâng cao các Chỉ số PARINDEX, SIPAS.100% kiến nghị, phản ánh của người dân, tổ chức và doanh nghiệp được tiếp nhận, xem xét và kịp thời xử lý theo quy định. Phấn đấu 90% các quyết định, kết luận sau thanh tra có hiệu lực pháp luật được thực hiện xong theo quy định.

Nội dung tập trung tuyên truyền về các hoạt động cải cách hành chính như cải cách thể chế, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ và tài chính công, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Về hình thức tuyên truyền, thực hiện qua hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, trọng tâm là việc thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội”; “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”; gương người tốt-  việc tốt, công chức tham mưu giỏi các sáng kiến trong CCHC, chú trọng xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô tận tụy, chuyên nghiệp, thân thiện, kết quả cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn thành phố, từ đó khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

Khuyến khích triển khai các hình thức thông tin có tương tác với người dân; nâng cao chất lượng nội dung, chú trọng tuyên truyền những giải pháp, lợi ích mà chính quyền cung cấp cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền những nỗ lực của thành phố trong tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đồng thời, tập trung tuyên truyền kết quả CCHC của thành phố năm 2022, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố (SIPAS).

Tăng cường chuyên mục, chuyên trang, số lượng và chất lượng tin, bài về CCHC trên báo, tập san, báo điện tử, cổng thông tin điện tử của Sở, tờ rơi, tờ gấp, bản tin văn hóa; lồng ghép tổ chức các hội nghị, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về CCHC, giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các nội dung CCHC gắn với chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố.

Phương Uyên

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *