Quy tắc ứng xử

Sở VHTT triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền thực hiện 2 QTƯX tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Nhằm góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh với yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm những quy định trong các quy tắc ứng xử, duy trì thành nề nếp thường xuyên, phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, Sở Văn hoá và Thể thao đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các quy tắc ứng xử giai đoạn 2022-2025.

Nhiều hoạt động được triển khai nhằm tuyên truyền việc thực hiện 2 QTƯX
Nhằm triển khai có hiệu quả việc tuyên truyền thực hiện 2 QTƯX, Sở Văn hoá và Thể thao xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Rà soát địa điểm, tiếp tục niêm yết Quy tắc ứng xử tại nơi dễ nhìn thấy, nhiều người qua lại phù hợp điều kiện từng cơ quan, đơn vị; Tiếp tục thực hiện đưa tiêu chí thực hiện quy tắc ứng xử vào tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Gắn việc thực hiện quy tắc với việc tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”; Thường xuyên bồi dưỡng về văn hóa công sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị.

Rà soát địa điểm, tiếp tục niêm yết Quy tắc ứng xử tại nơi dễ nhìn thấy, nhiều người qua lại phù hợp điều kiện từng cơ quan, đơn vị.

Theo đó, trong giai đoạn 2022-2025, Sở tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực gắn với triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 của Thành phố: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và những năm tiếp theo; Tuyên truyền quy tắc ứng xử gắn tại các cuộc họp hằng tháng, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh…; Tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về các giải pháp thực hiện có hiệu quả các quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị; Tăng cường tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong cơ quan, đơn vị về nội dung quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố dưới nhiều hình thức; Chú trọng trong việc thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, đảm bảo thực hiện an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Xây dựng mô hình mỗi cơ quan, công sở, trường học là một địa chỉ văn hoá
Đối với tập thể, Sở tiếp tục nhân rộng các mô hình: Mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thân thiện, chuyên nghiệp; Mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng; Mô hình trường học thân thiện, nói lời hay làm việc tốt, cảnh quan đẹp. Xây dựng mô hình mỗi cơ quan, công sở, trường học là một địa chỉ văn hoá.
Đối với cá nhân, tiếp tục triển khai việc thiết kế quy tắc trên một mặt giấy để tại bàn làm việc, nhắc nhở hàng ngày. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu thực hiện Quy tắc ứng xử tại nơi công cộng. Các hội viên của các tổ chức đoàn thể gương mẫu thực hiện quy tắc, làm nòng cốt trong việc lan tỏa, tuyên truyền thực hiện tốt quy tắc ứng xử đối với tổ chức, đoàn thể. Nêu cao vai trò của người lãnh đạo, người đứng đầu, người lớn tuổi trong việc tuyên truyền, giáo dục định hướng thực hiện quy tắc ứng xử đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thế hệ trẻ.

Xây dựng mô hình mỗi cơ quan, công sở, trường học là một địa chỉ văn hoá.

Đặc biệt, nhằm triển khai có hiệu quả việc thực hiện 2 quy tắc ứng xử, Sở Văn hoá và Thể thao cũng chú trọng đến công tác thi đua, khen thưởng, phát hiện, giới thiệu và viết về gương điển hình tiên tiến trong thực hiện các quy tắc ứng xử tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Hằng tháng tổ chức đánh giá, nêu gương điển hình tiên tiến, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện quy tắc ứng xử, gắn với việc tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” và Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phê bình những cá nhân có thái độ, hành vi ứng xử trái với quy tắc và có biện pháp xử lý kịp thời đối với những cá nhân cố tình vi phạm.
Sở Văn hoá và Thể thao yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị các quy tắc ứng xử và Kế hoạch triển khai thực hiện các tắc quy ứng xử của Thành phố, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy tắc ứng xử tại cơ quan, đơn vị. Hằng tháng tổ chức đánh giá, nêu gương những tấm gương thực hiện tốt, tổ chức khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử, phê bình những cá nhân có thái độ, hành vi ứng xử trái với quy tắc và có biện pháp xử lý kịp thời đối với những cá nhân cố tình vi phạm. Định kỳ hằng năm (trước ngày 30/11) báo cáo tình hình triển khai thực hiện gắn với báo cáo kiểm tra công vụ tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. Kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị giải quyết gửi về Cơ quan thường trực triển khai quy tắc tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc xem xét, chỉ đạo.
Bên cạnh đó, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử gắn với chương trình, kế hoạch kiểm tra phong trào văn hóa cơ sở và công tác khác trong cơ quan, đơn vị; Thành lập đoàn kiểm tra với thành viên là lãnh đạo phòng, ban, các tổ chức đoàn thể trực thuộc phù hợp với đặc thù từng cơ quan, đơn vị để tiến hành công tác tự kiểm tra. Hằng năm, đoàn kiểm tra của Sở sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát công tác tổ chức triển khai thực hiện các quy tắc ứng xử gắn với kiểm tra công vụ tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Châu Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *