Gia đình

Tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình

​Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, sự hưởng ứng tích cực của đông đảo tầng lớp nhân dân, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh ta đã đạt được những kết quả nhất định.

Tuy nhiên, tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ phức tạp, các vụ bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra, số nạn nhân là phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi chiếm tỷ lệ cao. Việc phát hiện, xử lý hành vi bạo lực còn chưa kịp thời, thiếu kiên quyết.

            Để tăng cường hiệu lực công tác phòng, chống bạo lực gia đình nhằm giảm thiểu các vụ bạo lực gia đình, ngày 11/9/2013, UBND tỉnh ra Công văn số 2333/UBND-VX về việc tăng cường công tác phòng chống bạo lực gia đình. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước, của UBND tỉnh về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, coi công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành và toàn xã hội, đồng thời thực hiện việc rà soát, đánh giá tình hình công tác gia đình ở các cấp. Tăng cường đầu tư và bố trí kinh phí cho công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình;

Tổ chức các hoạt động thực hiện nhiệm vụ “Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình” đảm bảo trong năm 2013 có ít nhất 40% và đến năm 2016 có 100% số xã, phường, thị trấn xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, thành lập địa chỉ tin cậy tại cộng đồng trên địa bàn mỗi huyện, thành phố. Gắn kết công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào thi đua khác của địa phương, đơn vị;

Đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác truyền thông, vận động, giáo dục trong toàn xã hội nội dung các văn bản pháp luật, các hương ước, quy ước, chính sách về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền các giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp trong gia đình;

Tích cực phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi bạo lực; hỗ trợ nạn nhân, hòa giải mâu thuẫn trong gia đình. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình. Nghiêm túc thực hiện quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình;

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ và những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn tổ chức sơ kết 5 năm triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

BBT (Nguồn Công văn số 2333/UBND-VX 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *