Quy tắc ứng xử

Thanh Xuân triển khai thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương

Qua 4 năm triển khai, Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, trong các cơ quan trực thuộc thành phố Hà Nội và bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng đã và đang làm thay đổi tác phong, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu quả công việc, cách nhìn của người dân với cán bộ hành chính, cũng như góp phần tích cực vào việc hình thành nên nếp văn hoá ứng xử mới của người Hà Nội.

Xây dựng nét đẹp văn hoá công sở
Ngay sau khi UBND thành phố ban hành Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017, Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 về 02 bộ QTUX, chỉ tính riêng trong năm 2021, quận Thanh Xuân đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác triển khai 02 bộ Quy tắc ứng xử (QTUX) gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và thực hiện chủ đề công tác năm của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” nhằm xây dựng nét đẹp văn hóa nơi công sở; nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính quận.

Xây dựng nét đẹp văn hóa nơi công sở, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân.

Đối với QTUX của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, bám sát chỉ đạo của Thành phố, hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ngay từ đầu năm 2021, UBND quận Thanh Xuân tiếp tục tổ chức ký cam kết thực hiện bộ Quy tắc ứng xử tới 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quận đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền QTUX gắn với hội nghị triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Duy trì đánh giá xếp loại hàng tháng của cán bộ, công chức, người lao động gắn với thực hiện bộ QTUX được các phòng, ban, đơn vị, UBND 11 phường thực hiện bài bản, đảm bảo tiến độ.
Công tác thông tin, tuyên truyền 02 bộ QTUX được triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực, phong phú như: Duy trì việc tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở; qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chi bộ của các phòng, ban, đơn vị thuộc quận…; Đồng thời, thực hiện tuyên truyền trực quan tại trụ sở đơn vị, bộ phận 1 cửa của quận/phường như in bảng khổ lớn treo tại trụ sở các phòng, ban, đơn vị, UBND 11 phường…
Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; Ý thức tôn trọng, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến liên hệ công tác, giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao rõ rệt.
Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện QTUX được Quận Thanh Xuân duy trì tổ chức thường xuyên (theo tuần, tháng, quý), tập trung vào những vấn đề bức xúc của nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp; Đồng thời, Quận/phường kịp thời động viên, khen thưởng đối với các cá nhân thực hiện tốt 02 bộ Quy tắc ứng xử tại các hội nghị sơ kết quý của địa phương.
Có thể khẳng định việc thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử đã được các cấp ủy Đảng, Chính quyền, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội từ quận tới cơ sở tập trung quán triệt, tuyên truyền, chỉ đạo triển khai quyết liệt, bài bản tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị trực thuộc và toàn thể nhân dân trên địa bàn quận. Ý thức của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc quận được tăng cường, tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức và hành động trong quá trình thực thi công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính quận Thanh Xuân được nâng cao. Không có các hành vi quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc.

Các Bộ QTUX nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân
Việc thực hiện các Bộ QTUX đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng, thực hiện tích cực của các tầng lớp nhân dân, ý thức chấp hành của người dân được nâng lên rõ rệt, nhất là trong thực hiện văn minh đô thị, tham gia các hoạt động nơi công cộng như công viên, lễ hội….
Trên địa bàn quận Thanh Xuân, sau 4 năm triển khai Quy tắc ứng xử, tháng 9 vừa qua, UBND quận Thanh Xuân ban hành văn bản số 1573/UBND-VH&TT về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các QTUX. Điểm mới của triển khai QTUX trong giai đoạn mới là lồng ghép thực hiện các nội dung QTUX nơi cộng đồng vào hướng dẫn thực hiện nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hướng dẫn bổ sung quy tắc vào quy ước, hương ước của cộng đồng; tổ chức lập hòm thư, số điện thoại góp ý để các tổ chức, cá nhân và nhân dân góp ý việc thực hiện các Quy tắc ứng xử trên địa bàn quận. Việc lồng ghép vào quy ước đã đem lại hiệu quả thiết thực, khi gắn những quy tắc ứng xử chung, với những vấn đề thiết thực đặt ra trong cộng đồng tổ dân phố.
Bên cạnh đó, quận Thanh Xuân đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực, linh hoạt tới nhân dân trên địa bàn; đồng thời, thường xuyên thực hiện rà soát các điểm tuyên truyền trực quan, bổ sung, thay thế những nơi còn thiếu hoặc bị hư hỏng.
Đặc biệt, Thanh Xuân đã có những mô hình hay, cách làm mới gắn thực hiện bộ QTUX như mô hình Tổ dân phố văn hóa “5 không” đã mang lại những hiệu quả thiết thực, ý thức chấp hành của người dân được nâng lên rõ rệt, nhất là trong thực hiện văn minh đô thị, tham gia các hoạt động nơi công cộng như vườn hoa, sân chơi, công viên, lễ hội…

Mô hình Tổ dân phố văn hóa “5 không” đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện QTUX.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện “cách ly xã hội” theo chỉ đạo chung của thành phố Hà Nội, nhiệm vụ chính trị của địa phương chủ yếu tập trung vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vì vậy công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QTUX đôi lúc chưa được thường xuyên; thực hiện QTUX nơi công cộng mang tính chất vận động, khuyến cáo chưa mang tính pháp lý và ý thức chấp hành của một số ít người dân còn hạn chế là một trong những khó khăn trong tổ chức thực hiện.
Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện 02 bộ QTUX, quận Thanh Xuân sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn với thực hiện bộ “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố”; đổi mới phương pháp tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực, phong phú. Đặc biệt, huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia thực hiện 02 bộ Quy tắc, cũng như giám sát việc triển khai thực hiện.
Quận cũng đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào thi đua trong “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hoá công sở và nơi công cộng”. Kịp thời động viên, khen thưởng, biểu dương; nhân rộng các tổ chức, cá nhân tiên tiến điển hình thực hiện 02 bộ QTUX gắn với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực hiện QTUX trong các đơn vị. Quy định rõ trách nhiệm và có biện pháp kiên quyết xử lý các công chức, viên chức, người lao động vi phạm các quy định của QTUX.

T.X

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *