Quy tắc ứng xử

Thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử của TP: Điểm sáng Bắc Từ Liêm

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử của thành phố, với cách làm bài bản, sáng tạo, quận Bắc Từ Liêm đã thu được những kết quả đáng khích lệ, tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền

Ngay sau khi TP Hà Nội ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP, UBND quận đã ban hành kế hoạch thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử của TP giai đoạn 2018-2020 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử trong thực hiện công vụ, nghiệp vụ và từng bước xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc quận “Kỷ cương – Trách nhiệm – Tận tình – Thân thiện”, góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Quy tắc ứng xử được 100% cán bộ công chức, viên chức của quận và 13 phường đặt trên bàn làm việc

Để 2 bộ Quy tắc nhanh chóng đi vào cuộc sống, Quận ủy, UBND quận Bắc Từ Liêm đã tập trung tổ chức, kịp thời quán triệt, phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tuyên truyền tới đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn. Việc tuyên truyền được triển khai dưới nhiều hình thức như: trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh phường, cổng thông tin điện tử quận; bảng tin, nơi sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư; niêm yết tại các nhà văn hóa, các khu di tích và lễ hội, tuyên truyền trực quan, lồng ghép thông qua các hội nghị từ quận đến tổ dân phố. Cổng thông tin điện tử quận đã thường xuyên cập nhật tin, bài về 2 bộ Quy tắc ứng xử. Đài truyền thanh 13 phường đã chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng 02 bộ Quy tắc ứng xử tới cán bộ nhân dân và cùng giám sát thực hiện. 2 bộ Quy tắc ứng xử được quận và các phường niêm yết tại trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị, điểm sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư, đồng thời hướng dẫn bổ sung đưa vào quy ước tổ dân phố để nhân dân thực hiện. Hàng tháng, phòng, ban, đơn vị có đánh giá kết quả thực hiện quy tắc ứng xử. Tại cửa ra vào trụ sở UBND quận và 13 phường đều niêm yết công khai Quy tắc ứng xử, đồng thời thiết kế mẫu để bàn cho CBCCVCNLĐ  của quận và 13 phường để nhắc nhở thực hiện hàng ngày. Quận đã cấp phát 1.200 cuốn sổ tay nội dung Quy tắc ứng xử, phát tới 100% cán bộ trong cơ quan hành chính của quận; in 25.000 tờ rơi nội dung Quy tắc ứng xử nơi công cộng, tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn để biết, thực hiện.

Điểm nhấn trong công tác tuyên truyền đó là việc sân khấu hóa bằng các hội thi, hội diễn, tọa đàm. Tiêu biểu như hội thi Tuyên truyền về Quy tắc ứng xử nơi công cộng, Hội thi “Phụ nữ – Thanh niên quận Bắc Từ Liêm thi đua thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử của UBND TP” … thu hút đông đảo nhân dân đến xem, cổ vũ, tạo sức lan tỏa những hành động đẹp, phê phán những hành vi chưa đẹp trong ứng xử. 13/13 phường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị tọa đàm, nói chuyện chuyên đề thu hút 2.200 ý kiến trao đổi, thảo luận chủ yếu tập trung vào các sáng kiến, biện pháp tuyên truyền hay nhằm tuyên truyền thực hiện có hiệu quả quy tắc ứng xử trong mọi tầng lớp nhân dân.

Thông qua các hình thức tuyên truyền phong phú, những nội dung của 2 bộ Quy tắc ứng xử đã dần thấm sâu vào cuộc sống hàng ngày của cán bộ, người dân trên địa bàn quận.

Gắn kết với các phong trào, cuộc vận động

Để việc thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử đi vào chiều sâu, quận Bắc Từ Liêm đã phát động phong trào thi đua thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn gắn với việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua khác  như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hoá công nghiệp”, xây dựng tiêu chí công nhân viên chức lao động  “Tiên tiến – Sáng tạo; Đoàn kết – Kỷ cương; Gìn giữ môi trường; Thanh lịch- Nhân ái”; thực hiện 5 tiêu chuẩn người nông dân Hà Nội “Thanh lịch, văn minh”, phong trào “Người cao tuổi sống vui, sống khoẻ, sống có ích”; “Cựu Chiến binh gương mẫu” …Việc thực hiện đã có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, các hội, đoàn thể trên địa bàn. Quận đã chỉ đạo các đơn vị chủ động lồng ghép nội dung của 2 bộ Quy tắc ứng xử với việc thực hiện Chuyên đề số 01 của Quận ủy về “Đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt Đảng, sinh hoạt của các tổ chức chính trị – xã hội”, coi đây là một tiêu chí để đánh giá, thực hiện kết quả các mặt công tác của công chức, viên chức, người lao động hàng tháng.

Đến hết năm 2018, toàn quận có 162/181 TDP đạt danh hiệu TDP văn hóa; 91/98 đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, 55.961/63.020 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Đề cao công tác kiểm tra, kịp thời khen thưởng

Trong quá trình triển khai, quận Bắc Từ Liêm đã duy trì việc kiểm tra việc thực hiện 2 bộ Quy tắc cũng như khen thưởng, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt. Quận đã kiểm tra 11 phòng, ban, đơn vị và 13 phường về thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động; qua đó nghiêm túc, kịp thời nhắc nhở, phê bình, chấn chỉnh cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm; Thường xuyên và đột xuất kiểm tra công vụ về chấp hành thời gian làm việc của công chức, viên chức, người lao động thuộc quận trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” và xử lý giải quyết công việc của các phòng ban chuyên môn  đã góp phần chấn chỉnh lề lối làm việc, đạo đức tác phong, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Sau 2 năm thực hiện, quận Bắc Từ Liêm được đánh giá là điểm sáng của TP trong tuyên truyền thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử. CBCCVCNLĐ trên địa bàn quận đã nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao, thân thiện, niềm nở, tận tình hơn trong giao tiếp với nhân dân. Nhiều người dân được hỏi cho biết, thông qua việc thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử, hình ảnh của người cán bộ đã đẹp hơn trong mắt họ, đặc biệt là thái độ ứng xử đã hòa nhã, thân thiện, việc hướng dẫn trong giải quyết các thủ tục hành chính cũng tận tình, chu đáo, tạo sự thuận lợi cho nhân dân hơn. Tại các nơi công cộng, nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh cũng đang dần hình thành. Người dân đã có ý thức hơn trong giao tiếp, ứng xử, bảo vệ cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp.

Những kết quả đạt được trong thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử đã góp phần thiết thực vào xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng quận Bắc Từ Liêm  ngày càng văn minh, hiện đại.

Nguyễn Tâm

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *