Quy tắc ứng xử

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử trên địa bàn Thành phố năm 2022

Ngày 1/8, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử (QTƯX) của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố năm 2022.

Đoàn kiểm tra QTUX của Thành phố kiểm tra tại bộ phận 1 cửa Sở Tài chính năm 2021.

Theo kế hoạch, đợt kiểm tra sẽ diễn ra vào quý 4 năm 2022 tại các sở, cơ quan tương đương sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại: các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố.
Nội dung kiểm tra gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch 305/KH-UBND ngày 27/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện QTƯX của CBCCVCNLĐ trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Kế hoạch 306/KH-UBND ngày 27/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện QTƯX nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 tại địa phương, đơn vị. Kiểm tra việc thực hiện QTƯX của CBCCVCNLĐ; việc chấp hành thời gian làm việc; việc tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; Việc nâng cao chất lượng thực hiện QTƯX nơi công cộng gắn với thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện quy ước, hương ước; việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng

Việc kiểm tra nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ Nhân dân của các cơ quan thuộc TP Hà Nội.

Việc kiểm tra nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các QTƯX, góp phần nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ Nhân dân của các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nề nếp, ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc. Từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn Thành phố, phù hợp với chuẩn mực xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đồng thời phát hiện những nhân tố tích cực để nhân rộng, biểu dương, lan toả, đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị.

An Viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *