Tin ngành

Tổng kết công tác thi đua năm 2019 ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 27/11, tại Đà Nẵng, cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019 ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc cụm thi đua, gồm: Sở Văn hóa và Thể thao các thành phố: Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2019, với sự nỗ lực và quyết tâm cao, các Sở đã tích cực triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng bộ và chính quyền các thành phố; tập trung khai thác, phát huy các tiềm năng và thế mạnh của địa phương, của ngành,  kịp thời đề ra những kế hoạch giải pháp cụ thể, phù hợp và đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Phong trào thi đua yêu nước được phát động và triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các Thành phố. Các Sở  đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động, phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công. Các gương điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, góp phần xây dựng đơn vị, xây dựng ngành văn hóa, thể thao và du lịch luôn vững mạnh. Các phong trào thi đua của các Sở trong Cụm tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị được giao. Hình thức tổ chức các phong trào thi đua ngày càng phong phú, đa dạng, thiết thực, chú trọng phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình từ phong trào thi đua , những tấm gương có thành tích  xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước trên từng lĩnh vực công tác của Ngành. Việc tổ chức tôn vinh các danh hiệu thi đua được tổ chức trang trọng, kịp thời khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng người lao động trực tiếp đã có tác dụng động viên, khích lệ tinh thần hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch của ngành ở từng thành phố đảm bảo yêu cầu đề ra. Công tác thanh, kiểm tra được tăng cường thực hiện, kịp thời xử phạt các cơ sở vi phạm, nhắc nhở và chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch, gia đình hoạt động theo đúng pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Các Sở trong cụm đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch phục vụ quần chúng nhân dân và khách du lịch vào các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và địa phương. góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Các đoàn nghệ thuật của các Sở tham gia các liên hoan, hội thi, hội diễn, toàn quốc với nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, đạt được nhiều giải thưởng đáng khích lệ.

Hoạt động văn hóa cơ sở có nhiều khởi sắc. Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp tiếp tục được kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động, chất lượng các danh hiệu văn hóa được nâng cao.

Công tác gia đình luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp; đội ngũ cán bộ phụ trách công tác gia đình các cấp  thực hiện tốt công tác tham mưu, chủ động triển khai  thực hiện; có cơ chế phối hợp tốt giữa công tác gia đình với bình đẳng giới, dân số và trẻ em…Công tác tuyên truyền được thực hiện rộng rãi, có sự phối hợp giữa chính quyền và đoàn thể, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức người dân về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực di sản trên địa bàn được đảm bảo. Ban Quản lý các di tích  sâu sát, tích cực trong việc bảo vệ giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi, đa dạng, phong phú. Các lễ hội kết hợp với hoạt động thi đấu, giao lưu thể thao tại cấp cơ sở ngày càng phát triển, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đồng thời thu hút nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp, tổ chức xã hội…Việc thực hiện chỉ tiêu về người tập luyện thường xuyên trong năm 2019 của các thành phố ngày càng tăng. Thể thao thành tích cao luôn được quan tâm đầu tư, tiếp tục duy trì và phát huy thành tích tại các môn thể thao mũi nhọn của từng địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã đề ra phương hướng công tác thi đua trong năm 2020, trong đó tập trung triển khai một số nhiệm vụ chính, như: Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các Sở trong Cụm thi đua, trong đó trọng tâm là các kế hoạch, chương trình công tác do UBND thành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao đối với ngành văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch các thành phố. Nâng cao hiệu quả, chất lượng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố, đất nước và chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm lớn diễn ra trong năm 2020.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch trên địa bàn. Tăng cường công tác tham mưu kiểm tra nhằm ngăn ngừa, chấn chỉnh và kịp thời giải quyết, xử lý các biểu hiện, hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, di sản, di tích danh thắng, lễ hội, du lịch…Đẩy  mạnh công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa các hoạt động, tranh thủ các nguồn lực để phát triển ngành.

Tiếp tục nghiên cứu cách thức nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật và bám sát các nhiệm vụ chính trị của từng Sở.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Sử dụng hiệu quả các nguồn ngân sách Nhà nước cấp; tiếp tục xây dựng và triển khai Đề án khai thác và sử dụng tài sản công, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2015- 2020; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác thi đua khen thưởng; chú ý công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị cũng đã chia sẻ các mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch.

Căn cứ vào các nội dung, tiêu chí và kết quả bình bầu thi đua năm 2019, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất đề nghị: Tặng cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Sở Văn hóa và Thể thao thành phố: Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ. Tặng Bằng khen của Bộ cho Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng và Hà Nội.

Cũng tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã bầu Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2020 là Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, Cụm phó là Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Cần Thơ. Các đơn vị thuộc cụm thi đua cũng đã tiến hành ký giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong  năm 2020.

Thanh Mai- Lệ Quyên

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *