Tin tức - Sự kiện

Triển khai sơ kết công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 25/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND, triển khai sơ kết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, nội dung sơ kết đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai, kết quả thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Công tác phối hợp tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch Covid-19. Đánh giá mô hình, cách thức, hình thức tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch Covid-19 đã triển khai phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch; những mô hình mới có hiệu quả, sáng tạo, đổi mới, thiết thực; các hình thức chấp hành vận động người dân tự giác chấp hành pháp luật, góp phần đẩy lùi dịch bệnh trong cộng đồng dân cư, tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời, đánh giá việc chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trong việc tuân thủ các quy định pháp luật, đặc biệt các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19. Việc bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và kinh phí từ nguồn xã hội hóa cho công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch Covid-19 của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thành phố, các quận, huyện, thị xã.

Đánh giá ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch Covid-19; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Kiến nghị, đề xuất các nội dung và giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, PBGDPL phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức, cá nhân chấp hành tốt pháp luật trong đợt cao điểm về phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn viên, thanh niên Thủ đô phát khẩu trang miễn phí tới người dân.

Căn cứ vào điều kiện thực tế các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức sơ kết bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả. UBND thành phố chủ trì tổ chức sơ kết công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã sơ kết và gửi báo cáo (lồng ghép trong báo cáo kết quả công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2020) về Sở Tư pháp trước ngày 16/6/2020. UBND thành phố tổ chức sơ kết trước ngày 30/7/2020.

Sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch Covid-19, từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả trong thời gian tới. Tôn vinh, khen thưởng những tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, PBGDPL trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức, cá nhân chấp hành tốt pháp luật trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19…

Vũ Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *