Lễ hội

Triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội năm 2020

Ngày 4/2, Sở Văn hóa và Thể thao đã có công văn hỏa tốc gửi UBND các quận, huyện, thị xã, các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở về việc triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội năm 2020.

Dừng tất cả các lễ hội theo đúng chỉ đạo cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, Sở đã đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố; Công văn số 391/BVHTTDL-VHCS ngày 31/01/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công điện số 393/CĐ-BVHTTDL ngày 31/01/2020; Công điện số 396/CĐ-BVHTTDL ngày 03/02/2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về phòng, chống dịch bệnh trong các hoạt động lễ hội, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh. Dừng tất cả các lễ hội theo đúng chỉ đạo tại công điện 396/CĐ-BVHTTDL ngày 03/02/2020 và Công văn số 343/UBND-KGVX ngày 01/02/2020 của UBND Thành phố cho đến khi có thông báo mới.
Tạm dừng việc đón khách tham quan và tổ chức hoạt động văn hóa tại các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công) để tránh tập trung đông người. Thông báo rộng rãi cho nhân dân, du khách biết, thực hiện.
Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các cơ quan chuyên môn thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình dịch bệnh, thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác đến người để chủ động phòng dịch. Khuyên khích các tổ chức, cá nhân phát miễn phí khẩu trang cho nhân dân.
Chịu trách nhiệm việc kiểm tra, giám sát thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố về phòng, chống dịch bệnh trong các hoạt động lễ hội, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn quản lý theo phân cấp.
Thực hiện thông tin, báo cáo hàng ngày qua đường dây nóng của Thành phố theo số điện thoại: 086.9295538; báo cáo bằng văn bản về Sở Văn hóa và Thể thao trước 15 giờ ngày thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần.
Bên cạnh đó, Sở VHTT yêu cầu Thanh tra Sở chủ trì phối hợp các Phòng chuyên môn trực thuộc Sở và quận, huyện, thị xã kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố; Kịp thời tổng hợp báo cáo Ban giám đốc Sở theo quy định.
Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình chủ trì, phối hợp các phòng, ban chuyên môn, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Chính, Bộ VHTTDL, UBND thành phố. Hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại các thiết chế văn hóa cơ sở. Tiếp nhận, xử lý, đề xuất giải pháp và báo cáo Ban giám đốc Sở thông tin phản ánh qua đường dây nóng về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích. Tham mưu tổng hợp báo cáo của Sở để báo cáo UBND Thành phố, Bộ VHTTDL về tình hình và kết quả thực hiện phòng chống dịch bệnh.

PV

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *