Tin trong nước

Triển lãm “70 năm Quốc hội Việt Nam”

Triển lãm đã lựa chọn và trưng bày hơn 1.000 đơn vị tư liệu tiêu biểu về Quốc hội Việt Nam nhằm tái hiện những năm tháng lịch sử, quá trình hoạt động và thành tựu to lớn mà Quốc hội và nhân dân ta đã đạt được trong 70 năm qua.

 

K? ni?m 70 nãm Ngày T?ng tuy?n c? ð?u tiên b?u Qu?c h?i Vi?t Nam (06/01/1946 – 06/01/2016). Ngày 04/01/2016, t?i Hà N?i, B? Vãn hóa, Th? thao và Du l?ch t? ch?c Tri?n l?m sách, tý li?u “70 nãm Qu?c h?i Vi?t Nam”. Tri?n l?m s? di?n ra t? ngày 04 ð?n 12/01/2016 t?i thý vi?n Qu?c gia Vi?t Nam.Trong ?nh: Các ð?i bi?u c?t bãng khai m?c tri?n l?m. ?nh: Minh Quy?t – TTXVN
Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.
 Chiều 04/01/2016 tại Thư viện Quốc gia, 31 Tràng Thi, Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức khai mạc Triển lãm 70 năm Quốc hội Việt Nam. Đây là sự kiện nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2016).
5--Tulieu1
M_t g≤c Tri_n l_m 70 nπm Qu_c h_i VN
Hình ảnh tại Triển lãm

Triển lãm đã lựa chọn và trưng bày hơn 1.000 đơn vị tư liệu tiêu biểu về Quốc hội Việt Nam nhằm tái hiện những năm tháng lịch sử, quá trình hoạt động và thành tựu to lớn mà Quốc hội và nhân dân ta đã đạt được trong 70 năm qua. Các tư liệu này phần lớn đã được xuất bản thành sách, đăng tải trên các báo, tạp chí. Đặc biệt là mảng tư liệu phim, ảnh là chứng cứ gốc quan trọng trong tìm hiểu, nghiên cứu về Quốc hội.
Các tư liệu trưng bày theo 4 nội dung. Phần 1 giới thiệu sự ra đời của Quốc hội Việt Nam với các tư liệu viết về các mốc son trong lịch sử ra đời của Quốc hội; Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; vị trí, chức năng, quyền hạn của Quốc hội trong bộ máy nhà nước; các bản Hiến pháp đã được Quốc hội ban hành trong 70 năm qua…
Phần 2 đề cập đến nội dung: Quốc hội Việt Nam với sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Phần này giới thiệu đến công chúng tập hợp các hình ảnh, bài viết, tư liệu nghiên cứu, giới thiệu, đánh giá và tôn vinh vai trò của Quốc hội trong việc đưa ra các quyết sách cùng toàn Đảng, toàn dân tiến hành thành công sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; các bộ luật, luật đã được Quốc hội thông qua và ban hành từ năm 1946-1986.
Phần 3: Quốc hội Việt Nam với sự nghiệp đổi mới đất nước, giới thiệu những tư liệu có tính chất nghiên cứu, tổng kết, đánh giá vai trò của Quốc hội trong quá trình quyết định những chính sách cơ bản về đối nội, đối ngoại, các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và thực hiện công cuộc đổi mới; các luật và pháp lệnh được Quốc hội thông qua và ban hành trong 30 năm đổi mới.
Phần 4: Quốc hội Việt Nam qua các kỳ bầu cử, giới thiệu các văn kiện, nghị quyết của Quốc hội qua 13 kỳ bầu cử về các vấn đề trọng tâm của đất nước theo từng giai đoạn lịch sử: Kháng chiến, kiến quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới và bảo vệ chủ quyền biển đảo…
Thông qua các bộ sách, công trình nghiên cứu, các bài trích, thước phim, ảnh tư liệu, triển lãm “70 năm Quốc hội Việt Nam” là dịp để công chúng hiểu sâu sắc hơn về Quốc hội Việt Nam – Cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thay mặt nhân dân quyết định những công việc hệ trọng của đất nước. Cũng qua đó, bạn đọc sẽ hiểu biết thêm về nguồn tư liệu phong phú, đa dạng hiện có tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Theo Cinet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *