Người Hà Nội văn minh thanh lịch

Triển lãm về công tác triển khai thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Triển lãm đang diễn ra tại tầng 1 Bảo tàng Hà Nội với gần 200 hình ảnh phản ánh công tác triển khai thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội về “Phát triển văn hoá – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020”.


Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học công nghệ, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của đất nước. Sau khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, Hà Nội có diện tích tự nhiên hơn 334,470ha, bằng 1% diện tích quốc gia; có 30 đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã; 584 xã, phường, thị trấn và dân số trên 8 triệu người.
Trong đó, lĩnh vực phát triển văn hoá – xã hội được Thành phố đặc biệt quan tâm và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hà Nội là địa phương có chỉ số phát triển con người, có quy mô và chất lượng giáo dục – đào tạo đứng đầu cả nước. An sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,16% về đích trước 2 năm so với kế hoạch đề ra, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản Thành phố không còn hộ nghèo; chất lượng cuộc sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Chính trị – xã hội trên địa bàn luôn ổn định, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước; an ninh, quốc phòng, đối ngoại được củng cố, tăng cường; uy tín, vị thế của Thủ đô trong khu vực và quốc tế ngày càng được nâng cao.

Một số hình ảnh được trưng bày tại Triển lãm.

Tổng kết thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành uỷ về “Phát triển văn hoá – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020” nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ thành phố đến cơ sở; làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế tồn tại, từ đó đề xuất những phương hướng, mục tiêu.
Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những thành tích đã đạt được của Chương trình 04-CTr/TU, Triển lãm giới thiệu gần 200 bức ảnh với 4 nội dung: Phần 1: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội trong chỉ đạo thực hiện phát triển văn hoá, xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Phần 2: Phát triển văn hoá – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô; Phần 3: Xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch của các cấp, các ngành ở Hà Nội; Phần 4: Vẻ đẹp cảnh quan và con người Hà Nội.
Triển lãm đã thể hiện ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình số 04-CTr/TU trong việc phát triển văn hoá, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch.

Thanh Hằng

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *