Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/2018/QĐ-UBND 20180126 Về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội.
03/2018/QĐ-UBND 20180126 Về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú".
40/2017/QĐ-UBND 20171214 Về việc ban hành Quy chế xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô".
28/2017/QĐ-UBND 20180817 Ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố về một số chính sách đối với Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.
11/2017/NQ-HĐND 20171205 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND thành phố Hà Nội về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.
17/NQ-HĐND 20171205 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2018.
10/2017/NQ-HĐND 20180101 Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.
11/2017/NQ-HĐND 20180101 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND thành phố Hà Nội về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.
4599/SVHTT-NSGĐ 20171206 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 04-Ctr-/TU của Thành ủy và Kế hoạch 165/KH-UBND của UBND TP Hà Nội
220/KH-UBND 20171020 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội
272/BC – BCĐ 20171002 Kết quả thực hiện khâu đột phá về Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng người HN thanh lịch, văn minh & PT toàn diện đáp
2847/UBND-KGVX 20170612 V/v ban hành danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đợt 1, năm 2017.
6102/QĐ-UBND 20170905 Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao
114/KTĐT – ATGT 20170719 Đề nghị tham gia chương trình truyền thông Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2017
1614/SVHTT-NSGĐ 20170510 Đề nghị báo cáo,kết quả thực hiện Chương trình 04/Ctr-TU