Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
30/2015/QĐ-UBND 20151016 ​Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà nội thực hiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 
33/2015/QĐ-UBND 20151104 ​Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hà Nội. ​
35/2015/QĐ-UBND 20151203 ​Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội
59/2008/QĐ-UBND 20081223 Vê việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của sở văn hóa, thể thao và du lịch thành phố hà nội