Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
83/BC-SVHTT20190403thông tin Báo chí công tác tổ chức và quản lý lễ hội…
73/BC-SVHTT20190322kết quả công tác văn hóa và thể thao Quý I,phương hướng nhiệm vụ công tác quý II/2019
47/BC-SVHTT20190221kết quả công tác văn hóa và thể thao tháng 2 và nhiệm vụ tháng 3/2019
31/BC-SVHTT20190125Kết quả công tác văn hóa và thể thao tháng 01/2019
1994/QÐ-BVHTTDL20190614Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2112/QÐ-BVHTTDL20190614Công bố danh mục các môn, nội dung thi đấu thể thao thuộc nhóm I, nhóm II và nhóm III
606/VBHN-BVHTTDL20190221Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
608/VBHN-BVHTTDL20190221Về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”về văn học, nghệ thuật
607/VBHN-BVHTTDL20190221Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”
446/QÐ-BVHTTDL20190129Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
5700/VBHN-BVHTTDL20190117Thông tư Quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”
12/2014/QĐ-UBND20140226Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội vể sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế -xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/03/2011.
11/2011/QĐ-UBND20110302Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/03/2011 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế -xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015.
70/2013/QĐ-UBND20131230Quyết định số 70/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp quản lý Hồ Hoàn Kiếm.
467/SVHTTDL-QLVH20140225V/v chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo, hoạt động viết và đặt biển hiệu thực hiện đúng quy định của Luật Quảng cáo​