Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
608/VBHN-BVHTTDL20190221Về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”về văn học, nghệ thuật
607/VBHN-BVHTTDL20190221Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”
446/QÐ-BVHTTDL20190129Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
5700/VBHN-BVHTTDL20190117Thông tư Quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”
12/2014/QĐ-UBND20140226Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội vể sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế -xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/03/2011.
11/2011/QĐ-UBND20110302Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/03/2011 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế -xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015.
70/2013/QĐ-UBND20131230Quyết định số 70/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp quản lý Hồ Hoàn Kiếm.
467/SVHTTDL-QLVH20140225V/v chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo, hoạt động viết và đặt biển hiệu thực hiện đúng quy định của Luật Quảng cáo​
Số 365/SVHTTDL-QLVH20140214​V/v kiểm tra, xử lý tình hình vi phạm trong hoạt đông quảng cáo trên địa bàn Thành phố
1279/QĐ-SVHTTDL20131119​V/v: Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, dịch vụ và vận hành hoạt động của Cổng giao tiếp điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội
1238/QĐ-VHTT&DL-TCCB20121219V/v điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cho Phòng Quản lý Nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội
1238/QĐ-VHTT&DL-TCCB20121219V/v điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cho Phòng Quản lý Nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội
1259/QĐ-VHTT&DL20091222V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội​
1259/QĐ-VHTT&DL20091222V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội​
1001/QĐ-VHTT&DL20091030Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Báo Màn ảnh sân khấu Hà Nội