Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
3978/QĐ-BVHTTDL20201221QĐ Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
20201225Ban hành Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du l
144/2020/NĐ-CP20201214Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn
145/2020/NĐ-CP20201214Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
35/2020/QĐ-TTg20201209Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội
143/2020/NĐ-CP20201210Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
3927/QÐ-BVHTTDLThực hiện phóng sự quảng bá hình ảnh Việt Nam đất nước, con người, du lịch, văn hóa
20201207Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thành phố Hà Nội
3668/QÐ-BVHTTDL20201207 Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021
4549/BVHTTDL-GÐ20201207Triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021
10/2020/NQ-HĐND20201209Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
30/NQ-HĐND20201209Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
3620/QÐ-BVHTTDL20201204Phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” giai đoạn 2021 - 2025
138/2020/NĐ-CP20201127Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
136/2020/NĐ-CP20201124Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy