Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3028/QĐ-UBND 20190606 Phê duyệt danh sách để kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức không qua thi tuyển năm 2019 đối với các trường hợp đạt thành tích cao trong lĩnh vực Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa và thể thao.
2154/SVHTT-TCPC 20190619 V.v công khai danh sách thí sinh sẽ được kiểm tra,sát hạch tiếp nhận vào viên chức không qua thi tuyển năm 2019
145/KH-SVHTT 20190419 Kế hoạch triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 lĩnh vực VHTT và gia đình 2019
683/QĐ-BVHTTDL 20190228 Tặng Bằng khen cho cá nhân đã có thành tích trong công tác tổ chức và điều hành tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ III, Hà Nội 2018
1305/QĐ-UBND 20190321 Khen thưởng thành tích trong công tác phục vụ Đại Hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - Hà Nội 2018
19/TB-SVHTT 20190314 Thông báo Tuyển dụng công chức vào làm việc tại Sở VHTT năm 2019
51/2018/QĐ-TTg 20181225 Về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019 - 2021
166/2018/NÐ-CP 20181225 Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
4660/QÐ-BVHTTDL 20181218 Đính chính Thông tư số 27/2018/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng ném
4659/QÐ-BVHTTDL 20181218 Đính chính Thông tư số 20/2018/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Patin
4603/QÐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
4544/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa tại các Tổng cục và Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp Bộ
07/NQ-HĐND 20181204 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của thành phố Hà Nội
14/NQ-HĐND 20181205 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2019
13/2018/NQ-HĐND 20181205 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.