Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
61/2024/NĐ-CP 20240606 Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"
01/TB-HĐTĐKT 20240605 Thông báo phân công thành viên Hội đồng TĐKT Thành phố phụ trách, chỉ đạo, theo dõi cụm, khối thi đua thuộc Thành phố
2849/QĐ-UBND 20240531 Công nhận Cụm trưởng, Cụm phó, Khối trưởng, Khối phó các khối thi đua thuộc thành phố Hà Nội năm 2024
36/2024/QĐ-UBND 20240530 Về việc ban hành Quy chế phát hiện, bồi dưỡng tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến; Cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, Biên tập, xuất bản "Những bông hoa đẹp" thành phố Hà Nội
37/2024/QĐ-UBND 20240530 Ban hành Quy chế , công nhận công trình kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước
35/2024/QĐ-UBND 20240530 Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú"
33/2024/QĐ-UBND 20240523 Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa ban thành phố Hà Nội
1615/QĐ-UBND 20240326 Thành lập cụm, khối thi đua trực thuộc thành phố Hà Nội
03/UBND-ĐA 20240222 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)
09/2023/TT-BVHTTDL 20230809 Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
5387/SVHTT-QLTDTT 20231229 Công văn đăng tải dự thảo quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội
5385/SVHTT-QLNT 20231229 V/v đăng tải dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử Thành phố
5386/SVHTT-QLNT 20231229 đăng tải Dự thảo quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực văn hoá (hoạt động nghệ thuật biểu diễn) của thành phố Hà Nội
Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi đua, khen thưởng 20231231 Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi đua, khen thưởng
16/2023/TT-BVHTTDL 20231229 Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập