Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
29/2015/QĐ-UBND 09/10/2015 ​Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại thành phố Hà Nội. ​
30/2015/QĐ-UBND 16/10/2015 ​Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà nội thực hiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 
33/2015/QĐ-UBND 04/11/2015 ​Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hà Nội. ​
35/2015/QĐ-UBND 03/12/2015 ​Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội
467/SVHTTDL-QLVH 25/02/2014 V/v chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo, hoạt động viết và đặt biển hiệu thực hiện đúng quy định của Luật Quảng cáo​
Số 365/SVHTTDL-QLVH 14/02/2014 ​V/v kiểm tra, xử lý tình hình vi phạm trong hoạt đông quảng cáo trên địa bàn Thành phố
1279/QĐ-SVHTTDL 19/11/2013 ​V/v: Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, dịch vụ và vận hành hoạt động của Cổng giao tiếp điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội
1238/QĐ-VHTT&DL-TCCB 19/12/2012 V/v điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cho Phòng Quản lý Nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội
1259/QĐ-VHTT&DL 22/12/2009 V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội​
1001/QĐ-VHTT&DL 30/10/2009 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Báo Màn ảnh sân khấu Hà Nội
613/QĐ-VHTT&DL 31/07/2009 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Báo Thể thao Ngày nay​
612/QĐ-VHTT&DL 31/07/2009 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Hà Nội​
572/QĐ-VHTT&DL 16/07/2009 V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Quỹ Văn hóa Hà Nội​
568/QĐ-VHTT&DL 13/07/2009 V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò​
531/QĐ-VHTT&DL 30/06/2009 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của rung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám​