Tin ngành

Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ

Sở Văn hóa và Thể thao vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của ngành Văn hóa và Thể thao đó là: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”.

Về xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, tập trung thực hiện các nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, bảo đảo mọi thành viên được phát triển các năng lực sáng tạo. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hoá. Từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hoá giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, thông qua việc đổi mới tổ chức các hoạt động văn hoá cơ sở, cải thiện chất lượng hoạt động biểu diễn văn hoá, nghệ thuật. Nâng cao chất lượng hoạt động thể thao quần chúng góp phần phát huy nhân tố con người; tăng cường, bảo vệ sức khoẻ cả nhân, cộng đồng và xã hội; thu hút mọi tầng lớp nhân dân. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, sinh hoạt văn hoá cộng đồng.

Phát huy vai trò gia đình trong xây dựng môi trường văn hóa cơ sở

Về công tác tổ chức cán bộ, Sở tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước thuộc phạm vi quản lý ngành Văn hoá, Thể thao. Kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo theo hướng tinh gọn, tinh thông, hiệu lực, hiệu quả; phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước, đề cao vai trò, vị trí, nhiệm vụ của cấp cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hoá, Thể thao đủ phẩm chất, năng lực, đề cao danh dự, lòng tự trọng và khát vọng công hiến. Tạo bước đột phá trong phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hoá tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hoá Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tạo bước đột phá trong phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật

Sở cũng đề ra các giải pháp thực hiện và xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể, đối với nội dung xây dựng môi trường văn hóa cơ sở: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức thành công Hội nghị Văn hoá Thủ đô. Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện cam kết với UNESCO của thành phố Hà Nội khi tham gia mạng lưới các Thành phố sáng tạo. Triển khai đa dạng hoá các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện hai Quy tắc ứng xử trên địa bàn Thành phố và công tác bình xét các danh hiệu văn hoá đảm bảo thực chết, hiệu quả. Tổ chức truyền thông trong các dịp: Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; Thể giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11)…

Tăng cường khai thác, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao dân tộc, thể thao quân chúng trong các lễ hội, các ngày hội văn hoá, hội thi thể thao đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp với các quận, huyện, thị xã hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá tại các địa phương. Tổ chức các hoạt động phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng; các hoạt động nhân Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam, các cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc, giới thiệu sách trực tuyến, Giải thưởng Phát triển văn hoá đọc; Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng tổ chức hoạt động, dịch vụ thư viện cho trẻ em và lớp tập huấn về chuyển đổi số cho người làm công tác thư viện trong hệ thống thư viện công cộng.

Đối với công tác tổ chức cán bộ, Sở tập trung tham mưu kiến nghị hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn và điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc chuyên môn ngành Văn hoá, Thể thao. Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ như tuyển dụng, quy hoạch, đánh giá, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức trong nội bộ cơ quan.

Minh Đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *