Tin tức - Sự kiện

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Ngày 02/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 151- HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024)

Hà Nội tái hiện lại hình ảnh đoàn quân chiến thắng trở về Giải phóng Thủ đô ngày 10/10/1954.

Hà Nội tái hiện lại hình ảnh đoàn quân chiến thắng trở về Giải phóng Thủ đô ngày 10/10/1954.

Theo đó Chủ đề ngày kỷ niệm tập trung tuyên truyền về “Hà Nội – Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người – Nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng những giá trị cao quý, tiêu biểu của dân tộc”, với các nội dung như:

Tuyên truyền Ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô; truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tự hào về Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng.

Những thành tựu vĩ đại của Đảng và dân tộc ta đã đạt được trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; lịch sử, văn hóa, con người Hà Nội, những thành tựu nổi bật của Thủ đô sau 70 năm giải phóng, đặc biệt là sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước.

Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, của Đảng bộ thành phố Hà Nội nói riêng về xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội “văn hiến – văn minh – hiện đại” và chủ trương phát triển đất nước, Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những cống hiến, đóng góp của các tầng lớp Nhân dân, sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong quá trình đấu tranh, bảo vệ, xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến; phát hiện, nhân rộng gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập và công tác trên các lĩnh vực, trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, gồm: (1)Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; (2)Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp Nhà nước. Danh nghĩa tổ chức: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội; đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội đọc diễn văn kỷ niệm. (3) Tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia; (4) Tổ chức các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, tuyên dương và gặp mặt công dân ưu tú của Thủ đô; (5) Tổ chức các triển lãm về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; (6) Tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp chính luận nghệ thuật đặc biệt; (7) Tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng kháng chiến trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, nhất là các di tích gắn với sự kiện giải phóng Thủ đô phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử và phát triển; (8) Xây dựng phim tài liệu; (9) Xây dựng phim tài liệu tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng dân tộc; (10) Tổ chức cuộc thi sáng tác kịch bản các thể loại phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình theo chủ đề tuyên truyền;(11) Tổ chức các hoạt động theo Đề án số 03/UBND-ĐA, ngày 22/3/2024 của UBND thành phố Hà Nội; (12) Các hoạt động thông tin, tuyên truyền được tổ chức ở Trung ương và địa phương trong cả nước bằng nhiều hình thức (trên báo chí bản tin, trang/cổng thông tin điện tử, Internet, mạng xã hội; ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền; sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị- xã hội; các hoạt động cổ động trực quan…) phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội được giao nhiệm vụ: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nội dung công việc theo Đề án số 03/UBND-ĐA ngày 22/03/2024 của UBND thành phố Hà Nội đảm bảo chất luợng, tiến độ; chú trọng tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phuơng tien thông tin đại chúng; tổ chức các hoạt động cổ động trực quan, biểu diễn văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật tham gia các chương trình biểu diễn ca múa nhạc; vận động sáng tác các tác phẩm văn học – nghệ thuật; lựa chọn giới thiệu, xuất bản các tác phẩm xuất sắc thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân…

Các khẩu hiệu tuyên truyền:

1. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024)!

2. Hà Nội – Mảnh đất nghìn năm văn hiến, anh hùng, hòa bình!

3. Hà Nội – Thủ đô của lương tri, phẩm giá con người!

4. Hà Nội – Thành phố vì hòa bình!

5. Thủ đô Hà Nội – Trái tim của cả nước, trung tâm chính trị – hành chính quốc gia!

6. Phát triển Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại!

7. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần!

8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Các hoạt động được triển khai nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của Ngày giải phóng Thủ đô… Giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, anh dũng, kiên cường của quân và dân cả nước nói chung, của Thủ đô Hà Nội nói riêng trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển toàn diện và bền vững; phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2024, thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Minh Đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *