Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi đua, khen thưởng 20231231 Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi đua, khen thưởng
16/2023/TT-BVHTTDL 20231229 Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập
93/2023/NĐ-CP 20231225 Quy Định Về Xét Tặng Danh Hiệu “Nghệ Nhân Nhân Dân”, “Nghệ Nhân Ưu Tú” Trong Lĩnh Vực Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể
89/2023/NÐ-CP 20231212 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
86/2023/NÐ-CP 20231207 Quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa”, "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, Phường, thị trấn tiêu biểu"
33/NQ-HĐND 20231206 Về việc thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
76/2023/NÐ-CP 20231101 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
12/2023/TT-BVHTTDL 20231025 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành
72/2023/NĐ-CP 20230926 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
10/2023/TT-BVHTTDL 20230809 Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
1242/QÐ-BVHTTDL 20230515 Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình
515/QĐ-TTg 20230515 Phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025
1101/BCA-QLHC 20230419 V/v sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VneID
04/2023/TT-BVHTTDL 20230404 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho lập và điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời
05/TT-BVHTTDL 20230405 Quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo