Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2023/TT-BVHTTDL 20230221 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2015/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao
01/2023/TT-BVHTTDL 20230221 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2015/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao
3684/QĐ-BVHTTDL 20221230 Vv công bố TTHC chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL
131/2022/NĐ-CP 20221231 Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh
17/2022/TT-BVHTTDL 20221227 Quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh
16/2022/TT-BVHTTDL Quy định chế độ báo cáo thống kê của ngành văn hóa, thể thao và du lịch
1520/QĐ-TTg 20221209 Phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030"
974/VHCS-QCTT 20221103 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Tây Bắc 1952
11/2022/TT-BVHTTDL 20221103 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
10/2022/TT-BVHTTDL 20221028 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh
07/2022/TT-BVHTTDL 20221025 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao
67/2022/NĐ-CP 20220921 Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
02/2022/TT-BVHTTDL 20220701 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện
05/2022/QH15 20220615 Luật Điện ảnh
12/2021/TT-BVHTTDL Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch