Văn hóa cơ sở

Huyện Ứng Hòa: 145/145 thôn, tổ dân phố có Nhà văn hóa

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, 100% thôn, tổ dân phố của huyện Ứng Hòa đã xây dựng được quy ước, hương ước văn hóa; 100% số tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa (tăng 80% so với năm 2014). 145/145 thôn, tổ dân phố có Nhà văn hóa…

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa đã chỉ đạo triển khai khai thực hiện bài bản, nghiêm túc và cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Một trong những kết quả nổi bật là: Huyện ủy Ứng Hòa đã chú trọng chỉ đạo việc chăm lo xây dựng người Ứng Hòa phát triển toàn diện, với những đức tính như có tinh thần yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, ham học hỏi, có ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu vì lợi ích chung.

Các cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở đã quan tâm, chú trọng thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Các phong trào: Xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, cơ quan văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội được thực hiện tốt. Tỷ lệ hỏa táng trung bình toàn huyện đạt trên 65%.

145/145 thôn, tổ dân phố có Nhà văn hóa

Đến nay, 100% thôn, tổ dân phố của huyện Ứng Hòa đã xây dựng được quy ước, hương ước văn hóa; số gia đình đạt danh hiệu văn hóa chiếm 92,3% (tăng 4,9% so với năm 2014); số thôn đạt danh hiệu văn hóa là 92,1% (tăng 16,9% so với năm 2014); 100% số tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa (tăng 80% so với năm 2014). 145/145 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa; 120 sân cầu lông, 15 sân bóng chuyền, 92 nhà tập luyện thi đấu thể thao.

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích được quan tâm. Từ năm 2014 đến nay, huyện Ứng Hòa có thêm 3 di tích được xếp hạng cấp quốc gia; 17 di tích được xếp hạng cấp thành phố. Trong 10 năm qua, tổng số tiền tu bổ, tôn tạo di tích là 367 tỷ đồng cho 60 di tích, trong đó, nguồn ngân sách nhà nước là hơn 308 tỷ đồng,  nguồn xã hội hóa là hơn 58 tỷ đồng.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới các địa phương, các đơn vị  tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở, tăng cường định hướng thông tin, định hướng thẩm mỹ; đề cao những giá trị văn hóa truyền thống, giá trị văn hóa, đạo đức tiến bộ cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời, tiếp tục lồng ghép một cách chặt chẽ, có hiệu quả nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người với các cuộc vận động, phong trào, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đặc biệt là việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hoàn thành việc xây dựng, tu sửa 100% số nhà văn hóa tại các thôn, tổ dân phố; từng bước đầu tư trang thiết bị phục vụ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, đảm bảo chất lượng cho hoạt động. Nâng cao chất lượng hoạt động nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. Chú trọng đến công tác phát triển văn nghệ quần chúng, tạo ra môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh cho các tầng lớp Nhân dân…

Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

Vừa qua, nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa khen thưởng cho 17 tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc.

Hà Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *