Quy tắc ứng xử

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện 2 quy tắc ứng xử của Thành phố

Để từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn Thành phố, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử, ngày 4/7, Sở Văn hoá và Thể thao ban hành kế hoạch 494/KH-SVHTT về việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy tắc ứng xử trên địa bàn Thành phố năm 2024.

Việc kiểm tra nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử

Theo đó, nội dung kiểm tra bao gồm việc tổ chức thực hiện các mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử, gồm các mô hình tiêu biểu sau: (1) Mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng; (2) Mô hình tuyên truyền Chợ văn minh, an toàn, hiệu quả; (3) Mô hình di tích lịch sử văn hóa – điểm đến an toàn, hấp dẫn. Kiểm tra việc nâng cao chất lượng thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện quy ước, hương ước; việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đối tượng kiểm tra là UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn, các chợ và di tích thuộc các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn.

Mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng. Ảnh minh hoạ

Sau hơn 7 năm ra đời, với sự kiên trì, bền bỉ trong công tác tuyên truyền, Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội đã đi vào đời sống, trở thành tiền đề cho việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh ở Thủ đô. Có thể thấy, hệ thống Quy tắc ứng xử đang ngày càng trở nên thân thuộc với các cấp chính quyền, đoàn thể và mọi tầng lớp Nhân dân trong việc căn chỉnh văn hóa ứng xử, xây dựng cộng đồng ngày một văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Hoà An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *