Tiêu điểm Hà Nội

Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 193/KH-BCĐ ngày 24/6/2024 về việc triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII; triển khai thực hiện các nhiệm vụ về văn hóa trong Chương trình 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy; Nghị định 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ. Đồng thời, triển khai thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 05/5/2022 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2026. Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức, triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả thực hiện phong trào, tạo sự chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024 có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

Kế hoạch tập trung thực hiện các nội dung sau:
(1) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền: Các cơ quan báo chí Thành phố mở chuyên mục tuyên truyền về kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng các phim, phóng sự về kết quả thực hiện phong trào.
Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tuyên truyền thông qua hình thức pano, áp phích, banner, tờ rơi, tờ gấp; xây dựng clip hướng dẫn quy trình đăng ký, thực hiện, bình xét danh hiệu Làng văn hoá, Tổ dân phố văn hóa; xuất bản sách giới thiệu về phong trào; tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, các chương trình trao đổi học tập kinh nghiệm; tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan; sử dụng nền tảng công nghệ số, mạng xã hội…
Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố tập trung công tác tuyên truyền về các nội dung và phong trào theo chức năng, nhiệm vụ của ngành và các nhiệm vụ đăng ký. Các quận, huyện, thị xã tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở và trang thông tin điện tử; tuyên truyền lưu động.
(2) Tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa trên địa bàn Thành phố như: Xây dựng “Gia đình văn hóa”; Xây dựng “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa gắn với việc thực hiện đề án văn hóa công sở; xây dựng nông thôn mới; “phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”; “xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tổ chức cuộc thi “Xã, phường, thị trấn sáng – xanh – sạch – đẹp”.
(3) Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư. Thực hiện đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả các nhiệm vụ được quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hương ước, quy ước đảm bảo quy định; chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ. Nghiên cứu, tham mưu cơ chế hỗ trợ kinh phí xây dựng quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư.
(4) Phát huy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Với thiết chế văn hóa cấp huyện hướng dẫn tổ chức hoạt động đối với Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, phường, thị trấn; chú trọng công tác tập huấn kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức văn hóa xã, phường, thị trấn, đội ngũ cộng tác viên, nhất là các hoạt động hè cho thanh, thiếu niên ở Trung tâm văn hóa – thể thao cấp xã, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.
Với Trung tâm văn hóa – thể thao cấp xã, Nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố tổ chức nhiều mô hình câu lạc bộ, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể tục thể thao để thu hút người dân tham gia. Phát động, nhân rộng mô hình “Nhà văn hoá thôn kiểu mẫu”. Tổ chức giao lưu, chia sẻ các mô hình tổ chức hoạt động của các thiết chế văn hoá trên địa bàn Thành phố.  Đánh giá thực trạng hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở, Trung tâm Văn hóa, thể thao xã. Tổng hợp, phân loại, đề xuất UBND Thành phố có kế hoạch đầu tư, cải tạo đối với các thôn, tổ dân phố chưa có nhà văn hoá và các nhà văn hoá đã xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng, hoạt động của Trung tâm văn hoá – Thể thao xã, Nhà văn hoá – Khu thể thao thôn, tổ dân phố.
(5) Xây dựng và nhận rộng các mô hình tiêu biểu như: Mô hình thôn, tổ dân phố “5 không”: (1) Không “rác”; (2) Không có vi phạm pháp luật; (3) Không để xảy ra trường hợp cháy nổ; (4) Không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; (5) Không vi phạm trật tự xây dựng; Mô hình xã, phường, thị  trấn sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, thông minh; Mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng; Mô hình di tích lịch sử văn hoá kiểu mẫu; Mô hình nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu.
UBND Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ. Chủ trì tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng phong trào; hướng dẫn triển khai, nhân rộng các mô hình triển khai thực hiện phong trào; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn hoá cơ sở đảm bảo triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng danh hiệu văn hoá; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở; công tác xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; công tác vệ sinh môi trường, trật tự văn minh đô thị…
UBND Thành phố yêu cầu công tác chỉ đạo thực hiện phải kết hợp giữa kiểm tra, quản lý nhà nước song song với công tác tuyên truyền vận động bằng nhiểu hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, giới, ngành, đảm bảo hiệu quả; lồng ghép với các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị, Thành phố. Đề cao vai trò trách nhiệm, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền, vai trò của Ban Chỉ đạo các cấp, phát huy tinh thần đoàn kết, phong trào thi đua trong cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô và các ngày lễ lớn.

 

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *