Tiêu điểm Hà Nội

Xây dựng thành phố Hà Nội tiêu biểu về lối sống, phong cách ứng xử 

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 14/6/2024 về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đến năm 2025”.

Kế hoạch nhằm tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, quan điểm đã nêu trong Chương trình hành động số 29- CTr/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 33, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; “Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, giai đoạn 2021- 2025″…Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Thành phố về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo sự thống nhất, đồng thuận và quyết tâm chính trị cao để xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đạt kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.  Đề cao và phát huy vai trò cá nhân của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp và mỗi gia đình trong xây dựng và giữ gìn môi trường văn hóa lành mạnh. Phấn đấu xây dựng thành phố Hà Nội tiêu biểu về lối sống, phong cách ứng xử; xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hoá, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.

Về nội dung thực hiện, tập trung triển khai vào các nội dung chính, gồm:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, vị trí của văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.
2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
3. Xây dựng Người Hà Nội phát triển toàn diện, “Hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh” tiêu biểu cho văn hoá, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.
4. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gồm: Xây dựng gia đình Thủ đô no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; Xây dựng môi trường văn hóa học đường; Xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa; xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa ở cơ sở và hoàn thiện nâng cao chất lượng hiệu quả của các thiết chế văn hóa. Nâng cao chất lượng việc xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái, gắn xây dựng môi trường văn hóa với phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế.
UBND Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực, phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể Thành phố, các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch. Phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố, các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành văn hóa, thể thao trong Kế hoạch.
Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh và triển khai các hoạt động giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục. Xây dựng các mô hình phối hợp hiệu quả giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục nhân cách, văn hóa ứng xử… trong học sinh các cấp; tôn vinh gương hiếu học, thực hiện tốt chương trình khuyến học, khuyến tài. Chỉ đạo toàn ngành xây dựng văn hóa học đường trong các cơ sở giáo dục, xây dựng mô hình văn hóa ứng xử trong trường học phù hợp với từng cấp học, từng độ tuổi đáp ứng yêu cầu xây dựng con người văn hóa, phát triển toàn diện Đức – Trí – Thể – Mỹ. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả, linh hoạt việc lồng ghép giáo dục kiến thức pháp luật vào các môn học, các hoạt động giáo dục ngoại khóa phù hợp với độ tuổi, cấp học; nhân rộng những mô hình “Trường học hạnh phúc” để tạo nên những ngôi trường có môi trường học tập thực sự an toàn, văn hóa góp phần giáo dục hình thành hệ giá trị tốt đẹp cho học sinh.
Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển người Hà Nội thanh lịch, văn minh theo nhiệm vụ đã được đề ra trong kế hoạch. Tham mưu xây dựng, phát huy hiệu quả “văn hoá trên môi trường số”, khai thác tốt các giá trị tryền thống hướng tới mục tiêu xây dựng “công dân số”, “công dân toàn cầu”. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các loại hình thông tin trên mạng, đặc biệt là mạng xã hội. Thực hiện hiệu quả các nội dung xây dựng môi trường văn hóa trên không gian mạng.
UBND Thành phố yêu cầu việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thành ủy và Kế hoạch của UBND Thành phố phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy, chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, từ Thành phố đến cơ sở với các giải pháp đồng bộ, đảm bảo tính khả thi. Các sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Tích cực, chủ động trong việc tham mưu, đề xuất Thành phố các cơ chế chính sách và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch đề ra một cách nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, khả thi, tránh hình thức.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *