Quy tắc ứng xử

Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả công tác kiểm tra việc thực hiện 02 quy tắc ứng xử của Thành phố năm 2023

Chiều 27/11, Sở Văn hoá và Thể thao tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả công tác kiểm tra của Đoàn kiểm tra Thành phố về việc thực hiện 02 quy tắc ứng xử của Thành phố năm 2023. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh – Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì Hội nghị; cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Sỹ Trường; Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Đinh Mạnh Hùng.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Nguyễn Thị Việt Hà đã báo cáo sơ lược kết quả đợt kiểm tra việc thực hiện 02 quy tắc ứng xử tại 16 quận, huyện, thị xã và 06 sở, ngành trên địa bàn thành phố. Theo đó, qua kiểm tra cho thấy, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện 02 Quy tắc ứng xử. Các văn bản chỉ đạo thực hiện 02 Quy tắc ứng xử kịp thời, nội dung bám sát chỉ đạo của Thành phố, hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao. Trong công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện, các Sở, quận, huyện, thị xã thường xuyên chỉ đạo và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, triển khai thực hiện 02 Quy tắc ứng xử bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng thời điểm, từng đối tượng. Tổ chức hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện 02 Quy tắc ứng xử đối với 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị; đưa việc thực hiện 02 Quy tắc ứng xử vào đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng tháng, năm; thực hiện 02 Quy tắc ứng xử gắn với thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ…
Đối với thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo thôn, làng, tổ dân phố tiến hành rà soát, bổ sung nội dung thực hiện vào quy ước, hương ước gắn với xây dựng các danh hiệu văn hóa, với xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Thực hiện tuyên truyền bằng tờ gấp, tuyên truyền niêm yết, pano tấm lớn tại các di tích lịch sử – văn hóa; các nhà văn hóa; các điểm sinh công cộng; các vườn hoa, nhà ga, bến xe… Tích cực tham gia Hội thi tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng năm 2023 do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức.
Các mô hình thực hiện 02 quy tắc ứng xử được các Sở, quận, huyện quan tâm. Bên cạnh những mô hình do Thành phố triển khai, các đơn vị đã triển khai hiệu quả các mô hình phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương gắn với triển khai thực hiện các mô hình xanh, sạch, đẹp, văn minh, gắn với các phong trào của ngành giáo dục và đào tạo trong các trường học; các phong trào thi đua của MTTQ, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh…
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục ngay như cần thay thế những bảng niêm yết quy tắc ứng xử đã bạc màu, cũ rách; một số nơi việc bố trí sắp xếp phòng, nơi làm việc chưa được khoa học, gọn gàng. Cùng với đó, công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, liên tục, chưa phân loại được các đối tượng để tuyên truyền. Công tác thanh tra, kiểm tra còn bị xem nhẹ, chưa duy trì thường xuyên, chưa thực hiện việc kiểm tra chéo và có đánh giá, xếp loại. Công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức tuyên truyền quy tắc ứng xử chưa được tổ chức chưa chuyên sâu, chủ yếu tổ chức lồng ghép với tập huấn công tác cải cách hành chính, kỷ cương công vụ…

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh – Trưởng đoàn kiểm tra kết luận tại Hội nghị.

Đoàn kiểm tra Thành phố đề nghị các Sở, ngành, các quận, huyện, thị xã tiếp tục tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức đa dạng các hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng; quan tâm phát hiện và biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các Sở, ngành, địa phương tích cực phát hiện, đề xuất tấm gương “Người tốt – Việc tốt” trong triển khai thực hiện 02 Quy tắc ứng xử, đề xuất về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, trình Thành phố khen thưởng, lan tỏa hành động đẹp trong cộng đồng, đồng thời xử lý những trường hợp vi phạm trong quá trình thực hiện 02 Quy tắc ứng xử.
Tại Hội nghị, thành viên Đoàn kiểm tra đã có nhiều ý kiến tổng hợp, đánh giá công tác kiểm tra, cũng như bổ sung thêm một số nội dung vào dự thảo báo cáo.
Kết luận tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh – Trưởng đoàn kiểm tra nhận định, qua kiểm tra việc thực hiện 02 quy tắc ứng xử đã trở thành một sự lan toả rộng rãi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trên địa bàn Thành phố. Và để công tác kiểm tra đạt hiệu quả hơn, cùng với việc kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử nơi công sở, Đoàn sẽ đẩy mạnh thêm công tác kiểm tra nơi công cộng theo từng chuyên đề.

Bình Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *