Tiêu điểm Hà Nội

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc tăng cường tuyên truyền thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Trước đó, thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch số 201-KH/TU ngày 15/12/2023 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND, ngày 26/3/2024 để triển khai thực hiện.
Ảnh minh họa
Kế hoạch nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc mục đích, yêu cầu và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Nghị quyết số 149/NQ-CP, Kế hoạch số 201- KH/TU; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phấn đấu đưa Thủ đô Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Tiếp tục giảm tai nạn giao thông, hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông, lập lại trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Đồng thời, cụ thể hóa những nội dung tại Nghị quyết số 149/NQ-CP, Kế hoạch số 201-KH/TU, các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, HĐND thành phố Hà Nội về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên so với năm liền kề trước trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) và hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố; xác định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố.
UBND Thành phố yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật song song với việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; kiên trì xây dựng văn hoá chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông.
Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch, đảm bảo phù hợp với quy mô, định hướng phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố; ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực giao thông vận tải.
Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND Thành phố đề ra 7 nhóm giải pháp gồm: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về giao thông; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông; Khắc phục cơ bản ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chỉ huy, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; bảo đảm tài chính, hậu cần đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.
Phương Uyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *