Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
111/2018/NĐ-CP 20180915 Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương
14/2018/QĐ-UBND 20180614 Về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý, tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.
118/KH-UBND 20180525 Kế hoạch tổ chức Hội nghị "Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển".
109/KH-UBND 20180521 Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
10/2018/QĐ-UBND 20180517 Về việc ban hành Quy định việc áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã tại thành phố Hà Nội.
91/2017/NĐ-CP 20170731 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
100/KH-UBND 20180502 Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2018.
08/2017/TT-BNV 20171215 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
04/2018/TT-BNV 20180515 Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước
10/2017/TT-BNV 20180301 Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
02/2018/QĐ-UBND 20180126 Về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội.
03/2018/QĐ-UBND 20180126 Về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú".
39/2013/QH13 20131116 Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua, khen thưởng
40/2017/QĐ-UBND 20171214 Về việc ban hành Quy chế xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô".
28/2017/QĐ-UBND 20180817 Ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố về một số chính sách đối với Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.