Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
120/TB-PTNK TDTT20220519TB vv tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường PTNK TDTT Hà Nội năm 2022
240/QĐ-SVHTT20220414Về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trưởng Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Hà Nội năm 2022.
981/SVHTT-QLVH20220407v.v tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, trò chơi điện tử (không kết nối mạng) trong điều kiện bình thường mới
06/CT-UBND20220325Chỉ thị về việc thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31
33/TB-SVHTT20220216Thông báo Vv tiếp tục thực hiện việc cấp phép triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh trên địa bàn Thành phố
140/TB-SVHTT20211001Thông báo Kết quả đăng ký tham gia thực hiện thí điểm lắp đặt màn hình LED gắn trên thân cột đèn chiếu sáng phục vụ tuyên truyền chính trị, kết hợp quảng cáo thương mại trên địa bàn Thành phố
3828/TB-SNV20211224Thông báo nhận quyết định tuyển dụng công chức năm 2020
88/2014/QĐ-UBND20211222Quyết định số 88/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố.
16/2021/TT-BVHTTDL20211222Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành di sản văn hóa
27/NQ-HĐND20211208Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
5249/QĐ-UBND20211215Về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025.
286/KH-UBND20211214 Kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
3549/TB-HĐTT20211130Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dung công chức năm 2020
12/2021/TT-BVHTTDLHướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
89/2021/NĐ-CP20211018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức