Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư hạng mục: Hệ thống lưu trữ, số hóa tài liệu lưu trữ tại văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội09/05/2023

2.2.CV 347 QĐ-SVHTT_1_signed

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói: Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với lĩnh vực cấp phép nghệ thuật biểu diễn, cấp phép cho triển lãm”22/03/2016