Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội

Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định Số: 513/QĐ-VHTT&DL, Ngày 15 tháng 06 năm 2009

A, Chức năng

Trung tâm Văn hóa Thành phố Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng, Nhà nước, Thành phố đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, hướng dẫn nghiệp vụ, phương pháp công tác cho các nhà văn hóa, câu lạc bộ của Hà Nội.

B, Nhiệm vụ

1. Xây dựng và trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn, ngăn hạn, hàng năm của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; Hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các nhà văn hóa, trung tâm văn hóa – TDTT các quận, huyện, thị xã; nhà văn hóa, câu lạc bộ của các ngành, giới.

2. Nghiên cứu, thể nghiệm các mô hình, mẫu hình hoạt động về nhà văn hóa, câu lạc bộ và văn nghệ quần chúng, đúc rút các phương pháp công tác tiên tiến của các nhà văn hóa, câu lạc bộ và tổ chức phổ biến hướng dẫn ứng dụng cho các nhà văn hóa, câu lạc bộ  trên địa bàn Thành phố.

3. Tổ chức các lớp bồ dưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, phương pháp công tác cho cán bộ nhà văn hóa, câu lạc bộ và hạt nhân phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng. Mở các lớp năng khiếu, hướng dẫn về nghề nghiệp, chuyên môn theo nguyện vọng cho các đối tượng.

4. Tổ chức biên soạn và ấn hành các chương trình, giáo trình, tài liệu, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, các tư liệu nghiên cứu tham khảo; cung cấp nội dung, chương trính, kịch bản sinh hoạt cho các nhà văn hóa, câu lạc bộ.

5. Tổ chức khai thác, phát huy vốn nghệ thuật truyền thống, Tổ chức và phối hợp các ngành đoàn thể của Thành phố tổ chức các cuộc thi sáng tác, các cuộc liên hoan, hội thi diễn nghệ thuật quần chúng.

6. Tổ chức các hoạt động văn hóa tại chỗ hoặc lưu động bằng tất cả các loại hình văn hóa tổng hợp nhằm định hướng, nâng cao trình độ thẩm mỹ và thị hiếu văn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa cho các tầng lớp nhân dân.

7. Tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu; thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội.

9. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội giao.