Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
10/2017/NQ-HĐND 01/01/2018 Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.
11/2017/NQ-HĐND 01/01/2018 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND thành phố Hà Nội về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.
4599/SVHTT-NSGĐ 06/12/2017 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 04-Ctr-/TU của Thành ủy và Kế hoạch 165/KH-UBND của UBND TP Hà Nội
220/KH-UBND 20/10/2017 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội
272/BC – BCĐ 02/10/2017 Kết quả thực hiện khâu đột phá về Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng người HN thanh lịch, văn minh & PT toàn diện đáp
2847/UBND-KGVX 12/06/2017 V/v ban hành danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đợt 1, năm 2017.
6102/QĐ-UBND 05/09/2017 Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao
114/KTĐT – ATGT 19/07/2017 Đề nghị tham gia chương trình truyền thông Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2017
1614/SVHTT-NSGĐ 10/05/2017 Đề nghị báo cáo,kết quả thực hiện Chương trình 04/Ctr-TU
332-TTĐH-QL 23/03/2017 Dừng hoạt động đối với 05 tuyến buýt CBCC & chính sách giá vé tháng ưu tiên đối với cán bộ, CC,VC hưởng lương từ ngân sách NN trên địa bàn TP Hà Nội
83/KH-SVHTT 13/03/2017 Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình và các đề án,dự án thuộc Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội tại các Sở,ban,ngành,quận,huyện,thị xã của Ban chỉ đạo
51/KH-UBND 01/03/2017 Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ thuật nhân dân", "Nghệ thuật ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Thành phố Hà Nội lần thứ Hai - năm 2018
28/HD – BTGTU 23/01/2017 Hướng dẫn tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP HN năm 2017
257/BC – BCĐ 31/12/2016 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình số 04 CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy & KH số 165/KH - UBND ngày 31/8/2016 của UBND TP về phát triển VH - XH nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô xây dựng người HN thanh lịch văn minh giai đoạn 2016 - 2020 năm 2016
3610/UB-KT 16/06/2016 Thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 trên địa bàn thành phố Hà Nội